Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


Tekst aktu: pdf D20081227L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20081227.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20081227Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2008-11-07
Data wydania: 2008-10-03
Data wejścia w życie: 2008-11-15
Data obowiązywania: 2008-11-15
Uwagi: Art. 121 i 123 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 7 listopada 2008 r. Akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy zmienianej w art. 150 zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 19 ust. 6, 6a i 7 ustawy zmienianej w art.150,
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP