Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  emerytalne programy:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 38

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2016 poz. 1776

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dz.U. 2016 poz. 1449

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

M.P. 2016 poz. 1149

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2017

Dz.U. 2016 poz. 174

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Dz.U. 2015 poz. 1917

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2015 r. sygn. akt K 1/14

M.P. 2015 poz. 1268

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2016

M.P. 2015 poz. 1267

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2016

Dz.U. 2015 poz. 965

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych

M.P. 2015 poz. 399

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniający komunikat w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2011–2014

Dz.U. 2014 poz. 1147

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Dz.U. 2014 poz. 1097

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach kapitałowych

Dz.U. 2014 poz. 710

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Dz.U. 2014 poz. 158

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

Dz.U. 2013 poz. 261

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

M.P. 2012 poz. 907

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2013

Dz.U. 2012 poz. 664

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 637

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 132

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1684

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dz.U. 2011 nr 239 poz. 1428

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego

Dz.U. 2011 nr 239 poz. 1427

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania

Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1327

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

M.P. 2011 nr 113 poz. 1150

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2012

Dz.U. 2011 nr 86 poz. 480

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2011 r. sygn. akt K 4/09

Dz.U. 2011 nr 75 poz. 398

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Dz.U. 2011 nr 17 poz. 79

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U. 2011 nr 13 poz. 61

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu jej przekazywania

M.P. 2010 nr 86 poz. 1009

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2011

M.P. 2010 nr 86 poz. 1008

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2011

Dz.U. 2010 nr 18 poz. 98

Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Dz.U. 2010 nr 3 poz. 12

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

M.P. 2009 nr 78 poz. 980

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2010

Dz.U. 2009 nr 39 poz. 308

Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1507

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych

M.P. 2008 nr 97 poz. 849

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2009

Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1933

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego

Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1932

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu jej przekazywania

Dz.U. 2004 nr 155 poz. 1634

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organy nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych

Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1611

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników programów emerytalnych

Dz.U. 2004 nr 123 poz. 1299

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1207

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych

Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1205

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych

M.P. 2004 nr 27 poz. 466

Obwieszczenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2004

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 731

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru.

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 730

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie zasad sporządzania symulowanego planu wypłat środków zgromadzonych na rachunku uczestnika pracowniczego programu emerytalnego.

Dz.U. 1998 nr 120 poz. 776

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości, warunków i terminów uiszczania opłat za wpis do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych oraz za zmianę danych objętych tym wpisem.

Dz.U. 1998 nr 98 poz. 610

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Dz.U. 1998 nr 62 poz. 396

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP