Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  ewidencja gruntów i budynków:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 1034

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Dz.U. 2015 poz. 2109

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Dz.U. 2015 poz. 542

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Dz.U. 2015 poz. 520

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.U. 2015 poz. 349

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dz.U. 2014 poz. 897

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Dz.U. 2013 poz. 1551

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Dz.U. 2013 poz. 803

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

Dz.U. 2012 poz. 199

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dz.U. 2009 nr 42 poz. 334

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.U. 2008 nr 145 poz. 918

Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1878

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania

Dz.U. 2001 nr 84 poz. 911

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych.

Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1086

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dz.U. 1999 nr 38 poz. 371

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie sposobu wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków.

Dz.U. 1998 nr 113 poz. 729

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Dz.U. 1997 nr 95 poz. 586

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia ewidencji mienia, jej udostępniania i wydawania z niej wyciągów przez Agencję Mienia Wojskowego.

Dz.U. 1997 nr 91 poz. 567

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów.

Dz.U. 1996 nr 158 poz. 813

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dz.U. 1996 nr 81 poz. 378

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1996 r.

M.P. 1996 nr 77 poz. 704

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie obowiązków statystycznych z realizacji prac geodezyjnych w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i podziemnego uzbrojenia terenów.

M.P. 1996 nr 50 poz. 469

Zarządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 sierpnia 1996 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

Dz.U. 1996 nr 34 poz. 147

Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o powszechnym spisie rolnym 1996 roku.

M.P. 1996 nr 26 poz. 271

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie metodologii powszechnego spisu rolnego 1996 roku, sposobu i trybu jego przeprowadzenia oraz szczegółowych zadań służb statystyki publicznej.

M.P. 1996 nr 22 poz. 247

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie wzorów kwestionariuszy spisowych do powszechnego spisu rolnego 1996 roku.

Dz.U. 1995 nr 97 poz. 480

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1995 nr 97 poz. 479

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1994 nr 83 poz. 383

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1994 r.

Dz.U. 1994 nr 51 poz. 208

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 kwietnia 1994 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat.

Dz.U. 1994 nr 51 poz. 201

Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1994 nr 31 poz. 118

Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 85 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1993 nr 71 poz. 342

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dz.U. 1993 nr 27 poz. 126

Uchwała Pełnego Składu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie wykładni art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1991 nr 83 poz. 376

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie.

Dz.U. 1991 nr 72 poz. 312

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych.

Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1991 nr 24 poz. 100

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania wartości początkowej i ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

Dz.U. 1990 nr 79 poz. 464

Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1990 nr 77 poz. 459

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 listopada 1990 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.

Dz.U. 1990 nr 33 poz. 196

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów.

Dz.U. 1990 nr 18 poz. 106

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie zasad ustalania wartości początkowej i ewidencjonowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego nie obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

Dz.U. 1989 nr 43 poz. 241

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1989 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

M.P. 1988 nr 7 poz. 62

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 stycznia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji gruntów.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1985 nr 10 poz. 38

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

M.P. 1984 nr 28 poz. 188

Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 31 października 1984 r. w sprawie określenia opłat za odrysy z map oraz odpisy i wyciągi z rejestrów i dokumentów stanowiących część składową operatu ewidencyjnego.

Dz.U. 1984 nr 9 poz. 36

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

Dz.U. 1982 nr 38 poz. 250

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków oraz mienia w gospodarstwach rolnych.

Dz.U. 1972 nr 49 poz. 317

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie przekazania niektórych spraw do właściwości naczelników gmin oraz prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i ich organów.

Dz.U. 1972 nr 35 poz. 242

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 sierpnia 1972 r. w sprawie trybu ustalania, rozgraniczania i podziału terenów budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego na obszarze miast i osiedli.

M.P. 1970 nr 42 poz. 319

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 listopada 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.

M.P. 1969 nr 11 poz. 98

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów.

M.P. 1967 nr 47 poz. 235

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.

M.P. 1965 nr 69 poz. 400

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 6 grudnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.

M.P. 1964 nr 17 poz. 80

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 2 marca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.

M.P. 1962 nr 48 poz. 234

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 2 czerwca 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.

Dz.U. 1962 nr 41 poz. 194

Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 29 czerwca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy zgłaszaniu i dokonywaniu zmian w danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

M.P. 1960 nr 46 poz. 222

Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 13 maja 1960 r. w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.

M.P. 1957 nr 35 poz. 232

Zarządzenie nr 104 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie określenia budynków nie wykazywanych w operacie ewidencyjnym.

Dz.U. 1957 nr 5 poz. 21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów.

Dz.U. 1956 nr 19 poz. 97

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów.

Dz.U. 1955 nr 27 poz. 159

Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie trybu postępowania przy zgłaszaniu i dokonywaniu zmian w danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Dz.U. 1955 nr 6 poz. 32

Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków.

Dz.U. 1950 nr 44 poz. 398

Dekret z dnia 21 września 1950 r. o rozgraniczeniu nieruchomości Skarbu państwa lub nieruchomości nabywanych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 439

Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 10 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o mocy dowodowej planów i dokumentów przy ustalaniu granic nieruchomości.

Dz.U. 1946 nr 53 poz. 298

Dekret z dnia 13 września 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomości.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP