Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  magazyny:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 282

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Dz.U. 2014 poz. 1853

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Dz.U. 2013 poz. 868

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego

Dz.U. 2013 poz. 21

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Dz.U. 2012 poz. 235

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego

Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1658

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1358

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

Dz.U. 2010 nr 222 poz. 1451

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Dz.U. 2008 nr 60 poz. 371

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

Dz.U. 2008 nr 53 poz. 322

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych

Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1829

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych

Dz.U. 2007 nr 128 poz. 893

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dz.U. 2006 nr 60 poz. 427

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli w zakresie zakupu i sprzedaży interwencyjnej zbóż, uznawania przetwórców, stanów magazynów oraz zasadności udzielania dopłat do przetwarzania

Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2106

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych

Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1170

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania broni bojowej oraz broni myśliwskiej, wraz z amunicją, będącej w dyspozycji Straży Parku

Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1097

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych

Dz.U. 2005 nr 62 poz. 553

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie magazynów czasowego składowania

Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2107

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa

Dz.U. 2004 nr 192 poz. 1968

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi

Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1701

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych

Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1031

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych

Dz.U. 2004 nr 89 poz. 847

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

Dz.U. 2004 nr 35 poz. 314

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Dz.U. 2004 nr 35 poz. 312

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Dz.U. 2004 nr 35 poz. 311

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych

Dz.U. 2003 nr 34 poz. 289

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa

Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2086

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy produkcji, składowaniu i transporcie mięsa mielonego i wyrobów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej.

Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1925

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.

Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1770

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać lokale aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1589

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dz.U. 2002 nr 99 poz. 896

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych.

Dz.U. 2002 nr 43 poz. 382

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1442

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.

Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1211

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.

Dz.U. 2001 nr 19 poz. 233

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1067

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Dz.U. 2000 nr 29 poz. 366

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

Dz.U. 2000 nr 8 poz. 87

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1092

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobów i terminów przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego.

Dz.U. 1999 nr 87 poz. 971

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

Dz.U. 1999 nr 42 poz. 422

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki na jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji.

Dz.U. 1997 nr 76 poz. 479

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

M.P. 1997 nr 67 poz. 664

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobów i terminów przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego.

M.P. 1997 nr 67 poz. 661

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

Dz.U. 1996 nr 60 poz. 276

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu.

Dz.U. 1995 nr 73 poz. 365

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.

Dz.U. 1994 nr 91 poz. 425

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie gromadzenia informacji i próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych i sposobu postępowania z próbkami i dokumentacjami geologicznymi.

Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312

Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne.

Dz.U. 1994 nr 64 poz. 276

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa i obrotu metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi oraz przetwórstwa i obrotu metalami nieżelaznymi.

Dz.U. 1994 nr 62 poz. 261

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwarzających owoce i warzywa.

Dz.U. 1994 nr 26 poz. 91

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru.

Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Dz.U. 1994 nr 2 poz. 5

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie typów aptek, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia aptek.

Dz.U. 1993 nr 73 poz. 346

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.

Dz.U. 1993 nr 12 poz. 58

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.

M.P. 1986 nr 30 poz. 216

Zarządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 5 września 1986 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych cementu luzem przy załadunku i rozładunku oraz wapna niegaszonego mielonego i w bryłach podczas magazynowania.

M.P. 1986 nr 2 poz. 13

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 24 grudnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie usług magazynowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P. 1983 nr 42 poz. 243

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 14 grudnia 1983 r. w sprawie zasad opracowywania i stosowania norm ubytków naturalnych oraz stałego doskonalenia metodyki ustalania wysokości ubytków w gospodarce magazynowej i transporcie.

M.P. 1983 nr 30 poz. 161

Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu oraz organów właściwych do ustalania norm ubytków naturalnych.

M.P. 1980 nr 13 poz. 60

Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej u dnia 22 kwietnia 1980 r. w sprawie ogólnych warunków umów o świadczenie usług magazynowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P. 1978 nr 39 poz. 153

Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1978 r. w sprawie utworzenia Instytutu Gospodarki Magazynowej.

Dz.U. 1975 nr 35 poz. 191

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu.

Dz.U. 1974 nr 40 poz. 236

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.

Dz.U. 1971 nr 11 poz. 109

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1971 r. w sprawie nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych w zakładach górniczych.

M.P. 1970 nr 42 poz. 318

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 27 listopada 1970 r. w sprawie zwalczania szkodników magazynowych artykułów spożywczych, produktów rolniczych i pasz.

Dz.U. 1965 nr 11 poz. 71

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 8 marca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych.

Dz.U. 1962 nr 31 poz. 148

Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 maja 1962 r. w sprawie warunków sprzedaży oraz sposobu ewidencjonowania i magazynowania broni, amunicji i prochu strzelniczego przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlowe.

Dz.U. 1961 nr 3 poz. 19

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.

M.P. 1939 nr 161 poz. 393

Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 24 czerwca 1939 r. L. D. VI. 7235/3/39 w sprawie wydania Spółce Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Białymstoku.

Dz.U. 1939 nr 89 poz. 574

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o warunkach i sposobie koncesjonowania domów składowych.

M.P. 1936 nr 122 poz. 223

Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego z dnia 15 maja 1936 r. o taryfie opłat za korzystanie z magazynów portowych w Gdyni

Dz.U. 1925 nr 132 poz. 946

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1925 r. o oczyszczaniu i magazynowaniu spirytusu.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP