Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  majątki opuszczone i poniemieckie:
 
< powrót
 
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 484

Ustawa z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1984 nr 14 poz. 61

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1984 r. zmieniające niektóre przepisy dotyczące depozytów oraz zbywania ruchomości stanowiących własność Państwa.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 232

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1982 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1975 nr 46 poz. 251

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1974 nr 23 poz. 138

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1972 nr 49 poz. 317

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie przekazania niektórych spraw do właściwości naczelników gmin oraz prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i ich organów.

Dz.U. 1971 nr 8 poz. 92

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1970 nr 13 poz. 119

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie oddawania nieruchomości, które przeszły na własność Państwa wskutek wyjazdu poprzednich właścicieli z kraju, członkom ich rodzin.

Dz.U. 1969 nr 32 poz. 272

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1969 nr 13 poz. 95

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dz.U. 1967 nr 9 poz. 41

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych.

Dz.U. 1966 nr 45 poz. 279

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1966 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 159

Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.

Dz.U. 1959 nr 19 poz. 119

Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1959 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o uregulowaniu nie załatwionych spraw majątkowych, podpisanej w Pradze dnia 29 marca 1958 r.

Dz.U. 1959 nr 19 poz. 118

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o uregulowaniu nie załatwionych spraw majątkowych, podpisana w Pradze dnia 29 marca 1958 r.

Dz.U. 1957 nr 31 poz. 137

Ustawa z dnia 29 maja 1957 r. o uregulowaniu spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i na terenie b. W. M. Gdańska.

M.P. 1951 nr 28 poz. 358

Uchwała nr 223 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1951 r. - Instrukcja nr 14 w sprawie terminu zniesienia okręgowych i rejonowych urzędów likwidacyjnych.

Dz.U. 1949 nr 35 poz. 256

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1949 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów wprowadzających to prawo; 2) w dekrecie z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali; 3) w dekrecie z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych; 4) w dekrecie z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym; 5) w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o podatkach za legalizację narzędzi mierniczych; 6) w rozporządzeniu Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 4 sierpnia 1948 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy; 7) w rozporządzeniu Ministrów Skarbu i Ziem Odzyskanych z dnia 23 grudnia 1948 r. o zakresie działania i organizacji urzędów likwidacyjnych i 8) w rozporządzeniu Ministra Oświaty z dnia 28 lutego 1949 r. w sprawie zwinięcia Wydziału Stomatologicznego w Uniwersytecie Łódzkim i utworzeniu Oddziału Stomatologicznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego oraz przemianowania, zwinięcia i utworzenia katedr w niektórych szkołach akademickich.

Dz.U. 1948 nr 62 poz. 485

Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Ziem Odzyskanych z dnia 23 grudnia 1948 r. o zakresie działania i organizacji urzędów likwidacyjnych.

Dz.U. 1948 nr 57 poz. 454

Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o zmianie organizacji i zakresie działania urzędów likwidacyjnych.

Dz.U. 1948 nr 4 poz. 26

Oświadczenie Rządowe z dnia 24 listopada 1947 r. o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia, wywiezionego po rozpoczęciu wojny, podpisanej w Pradze dnia 12 lutego 1946 r.

Dz.U. 1948 nr 4 poz. 25

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia wywiezionego po rozpoczęciu wojny, podpisana w Pradze dnia 12 lutego 1946 r.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 402

Dekret z dnia 28 października 1947 r. w sprawie przedłużenia terminu, przewidzianego w art. 15 ust. 2 dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.

Dz.U. 1947 nr 31 poz. 130

Dekret z dnia 27 marca 1947 r. o zmianach organizacji i zakresie działania naczelnych władz administracyjnych.

Dz.U. 1947 nr 19 poz. 77

Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.

Dz.U. 1946 nr 72 poz. 395

Dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.

Dz.U. 1946 nr 71 poz. 389

Dekret z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U. 1946 nr 28 poz. 182

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego, Aprowizacji i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Odbudowy oraz Ziem Odzyskanych - o określeniu osób, których majątek przechodzi na własność Państwa.

Dz.U. 1946 nr 19 poz. 127

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o ratyfikacji podpisanej w Pradze dnia 12 lutego 1946 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia, wywiezionego po rozpoczęciu wojny.

Dz.U. 1946 nr 13 poz. 87

Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.

Dz.U. 1927 nr 84 poz. 752

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. w sprawie zwolnienia z likwidacji niektórych majątków, praw i interesów niemieckich.

Dz.U. 1925 nr 53 poz. 357

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1925 r. o wykonaniu ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. "o likwidacji majątków prywatnych" w wykonaniu Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.

Dz.U. 1924 nr 73 poz. 732

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 sierpnia 1924 r. w sprawie znajdującego się na obszarze województw: warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i okręgu administracyjnego wileńskiego mienia osób nieobecnych, uznanych za zaginione lub za zmarłe; mienia znajdującego się w zarządzie, ustanowionym przez b. okupantów lub przymusowym zarządzie państwowym; mienia, należącego do osób prawnych, pozbawionych możności wykonywania swych praw, oraz mienia, przechodzącego na własność Skarbu Polskiego na zasadzie art. XII Traktatu Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą.

Dz.U. 1922 nr 67 poz. 602

Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie zbycia lub zamiany nieruchomych majątków, które przeszły lub przejdą na rzecz Państwa w myśl ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.

Dz.U. 1920 nr 107 poz. 704

Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego w przedmiocie regulaminu Komitetów Likwidacyjnych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP