Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  melioracje wodne:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Dz.U. 2014 poz. 1403

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

Dz.U. 2013 poz. 803

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

Dz.U. 2005 nr 7 poz. 55

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

Dz.U. 2003 nr 41 poz. 345

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie warunków i trybu ustalania wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej

Dz.U. 1997 nr 92 poz. 568

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1997 r.

Dz.U. 1996 nr 81 poz. 378

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1996 r.

Dz.U. 1996 nr 63 poz. 298

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Dz.U. 1995 nr 93 poz. 464

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1995 r.

Dz.U. 1995 nr 85 poz. 432

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

Dz.U. 1995 nr 59 poz. 308

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie trybu składania wniosków i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na 1995 r. na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych, jako zadania własne gmin, w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dz.U. 1994 nr 83 poz. 383

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1994 r.

Dz.U. 1994 nr 52 poz. 209

Ustawa budżetowa na rok 1994 z dnia 25 marca 1994 r.

Dz.U. 1994 nr 40 poz. 153

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.

Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym.

Dz.U. 1993 nr 31 poz. 142

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1993 r.

Dz.U. 1992 nr 61 poz. 307

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 lipca 1992 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1992 r.

Dz.U. 1992 nr 6 poz. 24

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Dz.U. 1991 nr 116 poz. 503

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

Dz.U. 1991 nr 40 poz. 173

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie melioracji wodnych.

Dz.U. 1990 nr 42 poz. 243

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U. 1990 nr 40 poz. 234

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Dz.U. 1990 nr 22 poz. 132

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie melioracji wodnych.

Dz.U. 1990 nr 9 poz. 56

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 stycznia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Dz.U. 1988 nr 8 poz. 60

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 lutego 1988 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych jednostek organizacyjnych resortu rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U. 1987 nr 37 poz. 216

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Dz.U. 1987 nr 7 poz. 42

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 lutego 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Dz.U. 1983 nr 68 poz. 304

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie melioracji wodnych.

Dz.U. 1983 nr 56 poz. 253

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Dz.U. 1983 nr 44 poz. 201

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

M.P. 1983 nr 34 poz. 191

Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 7 października 1983 r. w sprawie warunków zwiększenia zakresu realizacji urządzeń melioracji wodnych w latach 1984 i 1985.

Dz.U. 1982 nr 6 poz. 49

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 lutego 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

M.P. 1980 nr 16 poz. 81

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 25 czerwca 1980 r. w sprawie ustalenia wzorcowych statutów spółek wodnych i ich związków.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Dz.U. 1979 nr 9 poz. 58

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

M.P. 1976 nr 34 poz. 148

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 9 sierpnia 1976 r. w sprawie nadzoru techniczno-budowlanego nad budownictwem w dziedzinie gospodarki wodnej.

Dz.U. 1976 nr 31 poz. 182

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 1976 r. w sprawie melioracji wodnych.

Dz.U. 1976 nr 30 poz. 174

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1976 r. w sprawie robót i czynności, których wykonanie jest zabronione w pobliżu urządzeń wodnych.

Dz.U. 1976 nr 15 poz. 96

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 kwietnia 1976 r. w sprawie trybu ustanawiania rzeczoznawców budowlanych dla budownictwa w dziedzinie gospodarki wodnej.

M.P. 1976 nr 7 poz. 36

Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji gospodarki wodnej i melioracyjnej, utworzenia zjednoczeń budownictwa wodnego i melioracji oraz Centralnego Zarządu Budownictwa Wodnego i Melioracji.

M.P. 1975 nr 23 poz. 145

Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji gospodarki wodnej i melioracyjnej, utworzenia zjednoczeń budownictwa wodnego i melioracji oraz Centralnego Zarządu Budownictwa Wodnego i Melioracji.

Dz.U. 1975 nr 11 poz. 66

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 marca 1975 r. w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Dz.U. 1975 nr 8 poz. 42

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie nadzoru techniczno-budowlanego.

Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230

Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne.

M.P. 1973 nr 56 poz. 316

Uchwała nr 294 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1973 r. w sprawie utworzenia zjednoczeń technicznej obsługi rolnictwa oraz Centralnego Zarządu Technicznej Obsługi Rolnictwa.

M.P. 1973 nr 1 poz. 1

Uchwała nr 328 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie organizacji gospodarki wodnej i melioracyjnej, utworzenia zjednoczeń budownictwa wodnego i melioracji oraz Centralnego Zarządu Budownictwa Wodnego i Melioracji.

Dz.U. 1965 nr 6 poz. 25

Rozporządzenie Ministrów Żeglugi, Zdrowia i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komunikacji i Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 25 stycznia 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy nurków.

Dz.U. 1952 nr 31 poz. 208

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 czerwca 1952 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w kesonach.

Dz.U. 1939 nr 64 poz. 428

Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o popieraniu melioracyj wodnych dla potrzeb rolnictwa.

Dz.U. 1938 nr 28 poz. 248

Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach w spłacie zaległości udziałów w publicznych przedsiębiorstwach melioracyjnych.

Dz.U. 1935 nr 1 poz. 3

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o obniżeniu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej z tytułu pożyczek, udzielonych na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o państwowym funduszu kredytu na meljoracje rolne.

M.P. 1934 nr 150 poz. 199

Zarządzenie Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Opieki Społecznej, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 czerwca 1934 r. o częściowej zmianie Instrukcji z dnia 13 czerwca 1933 r. w sprawie trybu przyjmowania świadczeń w naturze, przewidzianych w art. 27 i 34 ustawy z dnia 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy (Dz.U. R.P. Nr 22 poz. 163), na spłatę niektórych zaległych podatków oraz udziału w kosztach robót meljoracyjnych.

Dz.U. 1934 nr 36 poz. 324

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 1934 r. w sprawie projektu meljoracji Polesia.

M.P. 1933 nr 140 poz. 183

Instrukcja Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych, Przemysłu i Handlu, Opieki Społecznej, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 13 czerwca 1933 r. w sprawie trybu przyjmowania świadczeń w naturze przewidzianych w art 27 i 34 ustawy z dnia 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy (Dz.U. R.P. Nr 22 poz. 163) na spłatę niektórych zaległych podatków oraz udziału w kosztach robót melioracyjnych

Dz.U. 1932 nr 92 poz. 794

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. w sprawie zmiany w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 10 czerwca 1927 r. o sposobie określania wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach wykupywanych.

M.P. 1932 nr 71 poz. 97

Uchwała Nr 22 z dnia 22 marca 1932 r. w sprawie przedłużenia okresu trwania prac wykonywanych przez Biuro projektu melioracji Polesia.

Dz.U. 1932 nr 70 poz. 638

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 lipca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o emisji złotych 7% obligacyj meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego oraz o długoterminowych pożyczkach amortyzacyjnych w tych obligacjach udzielanych.

M.P. 1932 nr 63 poz. 81

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 11 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Reform Rolnych w sprawie zmiany obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 1 października 1925 r. o zasadach udzielania przez Państwowy Bank Rolny pożyczek z państwowego funduszu kredytu na meljoracje rolne.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 235

Ustawa z dnia 9 marca 1932 r. o właściwości Ministra Reform Rolnych w zakresie wykonywania meljoracyj.

Dz.U. 1932 nr 24 poz. 193

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 1 marca 1932 r. w sprawie zmian w rozporządzeniu o sposobie pobierania opłat za prace meljoracyjne dokonywane przy przebudowie ustroju rolnego.

Dz.U. 1932 nr 24 poz. 192

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 1 marca 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa w sprawie zmian w rozporządzeniu o pomocy kredytowej na meljoracje, przeprowadzane przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

M.P. 1931 nr 98 poz. 150

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 20 kwietnia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Reform Rolnych w sprawie zmiany obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 1 paździenika 1925 r. o zasadach udzielania przez Państwowy Bank Rolny pożyczek z państwowego funduszu kredytu na melioracje rolne.

Dz.U. 1931 nr 39 poz. 303

Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. zmieniająca rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. o utworzeniu Biura projektu meljoracji Polesia.

M.P. 1930 nr 37 poz. 63

Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. o utworzeniu Komitetu Meljoracyjnego

Dz.U. 1929 nr 81 poz. 603

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie przekazania czynności b. Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie z zakresu meljoracyj publicznych i rolnych organom państwowym.

Dz.U. 1928 nr 74 poz. 669

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie przekazania czynności b. Tymczasowego Wydziału Samorządowego we Lwowie z zakresu meljoracyj publicznych i rolnych organom państwowym.

Dz.U. 1928 nr 61 poz. 570

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 31 maja 1928 r. o świadczeniach w naturze przy przeprowadzaniu meljoracji na gruntach podlegających przebudowie ustroju rolnego.

Dz.U. 1928 nr 57 poz. 538

Rozporządzenie Ministrów Robót Publicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 1928 r. zmieniające częściowo rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1927 r. o utworzeniu Okręgowych Dyrekcyj Robót Publicznych w urzędach wojewódzkich w Stanisławowie i w Tarnopolu.

Dz.U. 1928 nr 36 poz. 344

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o popieraniu meljoracyj rolnych.

Dz.U. 1928 nr 34 poz. 320

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzeniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dz.U. 1928 nr 17 poz. 143

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. o utworzeniu Biura projektu meljoracji Polesia.

Dz.U. 1927 nr 60 poz. 532

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 10 czerwca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o sposobie określania wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach wykupywanych.

Dz.U. 1925 nr 98 poz. 694

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 17 września 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych w sprawie kwalifikacyj osób i instytucyj, wykonywujących meljoracje rolne z pomocą pożyczek z państwowego funduszu kredytu na meljoracje rolne.

Dz.U. 1925 nr 88 poz. 609

Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. o państwowym funduszu kredytu na meljoracje rolne.

Dz.U. 1924 nr 11 poz. 97

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej niektórych dekretów, ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów na Ziemię Wileńską.

Dz.U. 1922 nr 30 poz. 245

Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 22 lutego 1922 r. w przedmiocie zmiany § 217 pruskiej ustawy wodnej z dnia 7 kwietnia 1913 r.

Dz.U. 1922 nr 9 poz. 63

Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami z dnia 1 stycznia 1922 r. w przedmiocie korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dz.U. 1921 nr 91 poz. 671

Ustawa z dnia 26 października 1921 r. o popieraniu publicznych przedsiębiorstw meljoracyjnych.

Dz.Pr.P.P. 1919 nr 34 poz. 272

Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie utworzenia Państwowego Urzędu Meljoracji Rolnych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP