Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  miód i pszczelarstwo:
 
< powrót
 
Dz.U. 2015 poz. 1173

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu

Dz.U. 2015 poz. 850

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1120

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

Dz.U. 2009 nr 17 poz. 94

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu

Dz.U. 2007 nr 18 poz. 109

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2006 nr 95 poz. 665

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2004 nr 83 poz. 773

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania opakowań niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta

Dz.U. 2004 nr 63 poz. 590

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. o sprostowaniu błędu

Dz.U. 2004 nr 58 poz. 563

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonycj substancji dodatkowych

Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1989

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wzorów świadectw zdrowia dla towarów przywożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1773

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

Dz.U. 2003 nr 106 poz. 1000

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów świadectwa zdrowia oraz handlowego dokumentu identyfikacyjnego dla wprowadzanego na rynek mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, miodu i jego przetworów, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz ich przetworów, a także dla produktów jajczarskich

Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1829

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1401

Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami.

Dz.U. 2000 nr 68 poz. 809

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U. 2000 nr 68 poz. 805

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej.

Dz.U. 2000 nr 15 poz. 192

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1218

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentow taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1999 nr 6 poz. 42

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.

Dz.U. 1996 nr 81 poz. 378

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1996 r.

Dz.U. 1995 nr 72 poz. 360

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1995 nr 44 poz. 231

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji wyrobów i usług w zakresie usług.

M.P. 1995 nr 15 poz. 182

Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego wykazu towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą.

Dz.U. 1994 nr 132 poz. 670

Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U. 1994 nr 75 poz. 341

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgierskiej.

Dz.U. 1994 nr 40 poz. 153

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.

Dz.U. 1994 nr 40 poz. 152

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

Dz.U. 1993 nr 130 poz. 619

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.

Dz.U. 1993 nr 58 poz. 265

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.

Dz.U. 1993 nr 54 poz. 246

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii.

Dz.U. 1993 nr 15 poz. 66

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.

M.P. 1985 nr 47 poz. 310

Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia umownego zwierząt, drobiu i zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności oraz ogólnych warunków ubezpieczenia pasiek i taryf składek za te ubezpieczenia.

M.P. 1975 nr 6 poz. 36

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie uznawania pasiek za zarodowe i reprodukcyjne.

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 224

Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Dz.U. 1948 nr 58 poz. 462

Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o produkcji win, moszczów winnych i miodów pitnych oraz o obrocie tymi produktami.

Dz.U. 1946 nr 54 poz. 309

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 24 września 1946 r. o włączeniu zgnilca amerykańskiego, zgnilca europejskiego i choroby roztoczowej pszczół do chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tych chorób.

Dz.U. 1931 nr 103 poz. 798

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 listopada 1931 r. w sprawie stawek podatku spożywczego od wina i miodu syconego.

Dz.U. 1931 nr 99 poz. 763

Ustawa z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu wina i miodu syconego.

Dz.U. 1921 nr 69 poz. 455

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. w przedmiocie uchylenia w b. zaborze rosyjskim postanowień rosyjskiej ustawy akcyzowej o opodatkowaniu miodu do picia.

Dz.U. 1920 nr 12 poz. 67

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych w sprawie przepisów kolejowych ajencji celnych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP