Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  mienie:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1736

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele

Dz.U. 2017 poz. 1049

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dz.U. 2017 poz. 730

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Dz.U. 2017 poz. 729

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa

Dz.U. 2017 poz. 624

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Dz.U. 2017 poz. 317

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych

Dz.U. 2017 poz. 95

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa

Dz.U. 2016 poz. 2261

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2016 poz. 2260

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dz.U. 2016 poz. 2259

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dz.U. 2016 poz. 2012

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

Dz.U. 2016 poz. 1599

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego

Dz.U. 2016 poz. 1142

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2016 poz. 267

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2015 poz. 1824

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych

M.P. 2015 poz. 582

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Ukrainy o nieodpłatnym przekazaniu wybranych składników mienia wojskowego, podpisanym w Warszawie dnia 14 sierpnia 2014 r.

M.P. 2015 poz. 581

Protokół między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Ukrainy o nieodpłatnym przekazaniu wybranych składników mienia wojskowego, podpisany w Warszawie dnia 14 sierpnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 759

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2014 poz. 455

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dz.U. 2013 poz. 1443

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze

Dz.U. 2013 poz. 596

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa

Dz.U. 2013 poz. 595

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym

M.P. 2011 nr 13 poz. 142

Oświadczenie rządowe z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia wojskowego, podpisanym w Ghazni dnia 30 października 2008 r.

M.P. 2011 nr 13 poz. 141

Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia wojskowego, podpisane w Ghazni dnia 30 października 2008 r.

Dz.U. 2010 nr 202 poz. 1337

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom celnym

Dz.U. 2010 nr 96 poz. 619

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

Dz.U. 2010 nr 65 poz. 404

Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

Dz.U. 2010 nr 46 poz. 276

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dz.U. 2009 nr 176 poz. 1364

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie listy państw równoważnych

Dz.U. 2009 nr 166 poz. 1317

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2009 nr 74 poz. 632

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Dz.U. 2008 nr 17 poz. 102

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele

Dz.U. 2007 nr 197 poz. 1432

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1294

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego

M.P. 2005 nr 60 poz. 801

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2005 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Dz.U. 2005 nr 6 poz. 52

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej

Dz.U. 2005 nr 6 poz. 51

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej

Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1482

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego

Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1848

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Spółdzielcze

Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1505

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1580

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1076

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie działania oraz tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1075

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie określenia jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych, które mogą nabyć mienie niezbędne do prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w statutach tych jednostek.

Dz.U. 2002 nr 93 poz. 832

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu podziału mienia, dokumentów, limitów zatrudnienia oraz środków budżetowych, pozostających w posiadaniu jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa i Wojskowych Służb Informacyjnych, między Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Agencję Wywiadu.

Dz.U. 2002 nr 32 poz. 299

Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Dz.U. 2001 nr 157 poz. 1856

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa z tytułu przepadku przedmiotów pochodzących z ujawnionych przez Żandarmerię Wojskową przestępstw oraz zasad przyznawania nagród z tych środków.

Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym.

Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1590

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa.

M.P. 2001 nr 38 poz. 624

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1216

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1084

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2000 r. sygn. akt K. 7/2000 r.

M.P. 2000 nr 15 poz. 345

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1097

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

Dz.U. 1999 nr 7 poz. 51

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Dz.U. 1998 nr 91 poz. 576

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

M.P. 1998 nr 4 poz. 50

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Dz.U. 1997 nr 33 poz. 199

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie nadania statutu Agencji Prywatyzacji.

Dz.U. 1990 nr 6 poz. 36

Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.

Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

M.P. 1981 nr 18 poz. 151

Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.

M.P. 1981 nr 6 poz. 46

Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.

M.P. 1980 nr 4 poz. 15

Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.

M.P. 1972 nr 42 poz. 230

Zarządzenie Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 16 sierpnia 1972 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Ministrów w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

M.P. 1952 nr 39 poz. 565

Uchwała nr 366 Prezydium Rządu z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie przejęcia spółdzielczych ośrodków maszynowych gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" przez państwowe ośrodki maszynowe.

Dz.U. 1938 nr 86 poz. 583

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 listopada 1938 r. w sprawie zgłoszenia i zaofiarowania do skupu mienia posiadanego za granicą oraz należności od zagranicy.

Dz.U. 1938 nr 63 poz. 484

Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lipca 1938 r. o sprostowaniu błędu w wykazie nieruchomych majątków państwowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o sprzedaży niektórych nieruchomych majątków państwowych.

Dz.U. 1938 nr 26 poz. 223

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 r. o mieniu byłych niemieckich osób prawnych prawa publicznego, których obszar działania został przecięty granicą państwową.

Dz.U. 1937 nr 52 poz. 405

Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. o likwidacji mienia opuszczonego.

Dz.U. 1937 nr 17 poz. 110

Ustawa z dnia 3 marca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.

Dz.U. 1933 nr 34 poz. 293

Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 kwietnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.

Dz.U. 1932 nr 45 poz. 432

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Rolnictwa, Reform Rolnych i Robót Publicznych w sprawie trybu postępowania w myśl ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość.

Dz.U. 1929 nr 7 poz. 65

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1928 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o trybie ogłaszania uchwał Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych i innych decyzyj oraz o pokrywaniu kosztów likwidacyjnych.

Dz.U. 1928 nr 38 poz. 377

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.

Dz.U. 1918 nr 21 poz. 72

Dekret w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego warszawskiego.

Dz.U. 1918 nr 21 poz. 68

Dekret w przedmiocie ochrony majątku nieobecnych właścicieli.

Dz.U. 1918 nr 21 poz. 67

Dekret w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP