Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  mienie komunalne:
 
< powrót
 
Dz.U. 2015 poz. 1276

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Dz.U. 2014 poz. 700

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Dz.U. 2013 poz. 594

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym

Dz.U. 2011 nr 128 poz. 727

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

Dz.U. 2007 nr 128 poz. 902

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2007 r. sygn. akt P 30/06

Dz.U. 2003 nr 206 poz. 2004

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego

Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.

Dz.U. 1999 nr 50 poz. 501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.

Dz.U. 1998 nr 12 poz. 52

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie terytorialnym.

M.P. 1995 nr 20 poz. 251

Uchwała nr XVII/93/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie przyjęcia statutu miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U. 1994 nr 48 poz. 195

Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Dz.U. 1992 nr 55 poz. 268

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego trybu podziału przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji.

Dz.U. 1992 nr 6 poz. 20

Ustawa z dnia 23 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Dz.U. 1991 nr 72 poz. 311

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1991 nr 58 poz. 248

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie szczególnego trybu podziału przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji.

Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1991 nr 22 poz. 94

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.

M.P. 1991 nr 21 poz. 148

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie przetargów na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy.

M.P. 1991 nr 13 poz. 86

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie podstawowych kierunków prywatyzacji w 1991 r.

Dz.U. 1991 nr 9 poz. 29

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1991 nr 2 poz. 6

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1990 nr 89 poz. 518

Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.

Dz.U. 1990 nr 79 poz. 467

Ustawa z dnia 8 listopada 1990 r. o zmianie terminu przedstawienia Sejmowi i Senatowi projektu ustawy budżetowej na rok 1991 oraz terminu przedłożenia radom gmin przez zarządy projektów budżetów gmin na rok 1991.

Dz.U. 1990 nr 51 poz. 301

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw państwowych i jednostek organizacyjnych, których mienie nie podlega komunalizacji.

Dz.U. 1990 nr 43 poz. 253

Ustawa z dnia 21 czerwca 1990 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących samorządu terytorialnego.

Dz.U. 1990 nr 34 poz. 199

Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw.

Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191

Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

M.P. 1990 nr 30 poz. 235

Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego.

Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym

Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1988 nr 33 poz. 249

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządu mieniem gminnym oraz warunków i trybu jego zbywania.

Dz.U. 1988 nr 26 poz. 183

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

Dz.U. 1988 nr 19 poz. 129

Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1986 nr 48 poz. 241

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie zarządu mieniem gminnym oraz warunków i trybu jego zbywania.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185

Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

Dz.U. 1982 nr 11 poz. 80

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu gruntów.

Dz.U. 1980 nr 4 poz. 8

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz.U. 1978 nr 31 poz. 130

Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach.

Dz.U. 1970 nr 7 poz. 57

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów.

Dz.U. 1963 nr 28 poz. 169

Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Dz.U. 1946 nr 19 poz. 129

Dekret z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych.

Dz.U. 1925 nr 31 poz. 220

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie dalszego przekazania wojewodom (delegatowi Rządu w Wilnie) i dyrektorom izb skarbowych uprawnień Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu, wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP