Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  monopolistyczne praktyki:
 
< powrót
 
Dz.U. 2015 poz. 184

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Dz.U. 2007 nr 134 poz. 939

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dz.U. 2007 nr 134 poz. 938

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie

Dz.U. 2007 nr 134 poz. 936

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kontroli w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Dz.U. 2005 nr 111 poz. 937

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Dz.U. 2004 nr 4 poz. 27

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach i zakładach wzajemnych

Dz.U. 2002 nr 37 poz. 334

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

Dz.U. 2002 nr 18 poz. 172

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1240

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dz.U. 2001 nr 34 poz. 404

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz trybu ich uiszczania.

Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1319

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Dz.U. 2000 nr 60 poz. 704

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Dz.U. 2000 nr 31 poz. 381

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.

Dz.U. 2000 nr 13 poz. 159

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1161

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia przedsiębiorców, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia.

Dz.U. 1999 nr 52 poz. 547

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.

Dz.U. 1999 nr 7 poz. 55

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1208

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1162

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego.

Dz.U. 1998 nr 145 poz. 938

Ustawa z dnia 22 października 1998 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Dz.U. 1997 nr 118 poz. 754

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Dz.U. 1997 nr 49 poz. 318

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Dz.U. 1996 nr 156 poz. 775

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1996 nr 126 poz. 591

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i memorandum informacyjne.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

Dz.U. 1995 nr 87 poz. 438

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia i przekształcenia podmiotów gospodarczych, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia.

Dz.U. 1995 nr 83 poz. 420

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

Dz.U. 1995 nr 80 poz. 405

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

M.P. 1995 nr 42 poz. 491

Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 27 lipca 1995 r. w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.

Dz.U. 1995 nr 41 poz. 208

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Dz.U. 1994 nr 90 poz. 419

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

M.P. 1994 nr 51 poz. 438

Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 31 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.

Dz.U. 1993 nr 75 poz. 355

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1993 r. w sprawie utworzenia w Urzędzie Antymonopolowym Departamentu Ochrony Konsumentów na Rynkach Zmonopolizowanych.

Dz.U. 1993 nr 16 poz. 69

Ustawa z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341

Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Dz.U. 1991 nr 89 poz. 403

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Dz.U. 1991 nr 65 poz. 279

Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

M.P. 1991 nr 33 poz. 245

Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 18 września 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.

Dz.U. 1990 nr 46 poz. 271

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1990 r. w sprawie warunków jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia, przekształcenia lub utworzenia podmiotów gospodarczych.

M.P. 1990 nr 36 poz. 294

Zarządzenie Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 28 września 1990 r. w sprawie utworzenia delegatur Urzędu Antymonopolowego oraz określenia ich siedzib, właściwości terytorialnej i rzeczowej.

Dz.U. 1990 nr 27 poz. 157

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia sądu antymonopolowego.

Dz.U. 1990 nr 14 poz. 88

Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Dz.U. 1989 nr 30 poz. 159

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu.

Dz.U. 1988 nr 39 poz. 309

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. w sprawie określenia jednostek gospodarczych, do których nie stosuje się ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej.

Dz.U. 1987 nr 41 poz. 242

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie warunków i trybu zgłaszania zamiaru połączenia jednostek gospodarczych oraz trybu postępowania odwoławczego w razie zgłoszenia sprzeciwu przez organ antymonopolowy.

Dz.U. 1937 nr 79 poz. 575

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 października 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do § 1 pkt 3 i 4 (§§ 209 ust. 3, 214a, 215, 216 ust. 2 i 292 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w nowym brzmieniu) oraz §§ 2 i 3 w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu.

Dz.U. 1937 nr 48 poz. 376

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy o monopolu zapałczanym.

Dz.U. 1936 nr 24 poz. 195

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 marca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".

Dz.U. 1936 nr 5 poz. 49

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U. 1936 nr 4 poz. 32

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U. 1936 nr 3 poz. 12

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy o monopolu zapałczanym.

M.P. 1935 nr 70 poz. 97

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego

Dz.U. 1935 nr 33 poz. 235

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych, wydane co do §§ 25, 30, 49, 51, 131, 158 ust. 2, 305, 318 ust. 3, 318a, 326, 327 i 329a ust. 1 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i co do §§ 25, 30, 48, 49, 51, 158 ust. 4, 162 ust. 1, 165 ust. 3, 176 ust. 3, 196 ust. 2, 247, 249, 252, 304, 305, 318 ust. 3, 318a oraz 329a ust. 1 i 2 - w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

Dz.U. 1935 nr 31 poz. 228

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".

Dz.U. 1935 nr 17 poz. 95

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 czerwca 1933 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.

Dz.U. 1935 nr 15 poz. 81

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1935 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1923 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy".

M.P. 1934 nr 206 poz. 272

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Dyrekcji Państwowego Monopolu Tytoniowego.

M.P. 1934 nr 206 poz. 271

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Dyrekcji Państwowego Monopolu Solnego

M.P. 1934 nr 206 poz. 270

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego

Dz.U. 1934 nr 97 poz. 886

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 października 1934 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. w sprawie cen soli.

Dz.U. 1934 nr 81 poz. 747

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 września 1934 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U. 1934 nr 9 poz. 77

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1933 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".

Dz.U. 1934 nr 7 poz. 55

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1934 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu zapałczanym.

M.P. 1933 nr 25 poz. 35

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Solnego.

M.P. 1933 nr 23 poz. 31

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego.

M.P. 1931 nr 276 poz. 370

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1931 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego

Dz.U. 1930 nr 87 poz. 686

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 listopada 1930 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1930 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1930 nr 87 poz. 683

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1930 r. w sprawie zniesienia urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Inowrocławiu w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Poznaniu.

Dz.U. 1930 nr 79 poz. 621

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 listopada 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa co do §§ 19-33, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych co do §§ 79-83, w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu co do §§ 92-110 - w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1928 r., wydanego w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym.

Dz.U. 1930 nr 42 poz. 363

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U. 1928 nr 60 poz. 556

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 7 lutego 1928 r. w celu wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym, wydane co do §§ 67-158 i § 483 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, co do §§ 358-392 i § 206 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i co do §§ 412, 439-482 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

Dz.U. 1927 nr 87 poz. 785

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 września 1927 r. w sprawie należytości monopolowej od zapałek, przywożonych z zagranicy.

Dz.U. 1927 nr 61 poz. 539

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 czerwca 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. o organizacji Państwowego Monopolu Tytoniowego w wykonaniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.

Dz.U. 1927 nr 32 poz. 294

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1927 r. o sposobie objęcia fabryk zapałczanych w posiadanie Państwowego Monopolu Zapałczanego.

Dz.U. 1927 nr 20 poz. 151

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 marca 1927 r. w sprawie zmiany art. 18 i 19 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o monopolu zapałczanym.

Dz.U. 1925 nr 117 poz. 842

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 listopada 1925 r. w sprawie cennika detalicznej sprzedaży kolekcyj papierosowych.

Dz.U. 1925 nr 117 poz. 840

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 października 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uzupełnieniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.

Dz.U. 1925 nr 102 poz. 720

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 września 1925 r. o ogłoszeniu ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym po uwzględnieniu zmian i uzupełnień wprowadzonych ustawami z dnia 13 maja 1925 r. i z dnia 20 lipca 1925 r.

Dz.U. 1925 nr 100 poz. 707

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1925 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu zapałczanym.

Dz.U. 1925 nr 100 poz. 705

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 września 1925 r. o wprowadzeniu pełnego monopolu spirytusowego na obszarze okręgu administracyjnego wileńskiego, oraz województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.

Dz.U. 1925 nr 98 poz. 699

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 września 1925 r. w sprawie taryfy i organizacji sprzedaży tytoniowych wyrobów specjalnych i importowanych.

Dz.U. 1925 nr 97 poz. 687

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 września 1925 r. o zwolnieniu do wewnętrznego obrotu spirytusu z kampanji 1923/24.

Dz.U. 1925 nr 97 poz. 686

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 roku o uzupełnieniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.

Dz.U. 1925 nr 96 poz. 679

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 września 1925 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 marca 1925 r. w celu wykonania ustawy o monopolu spirytusowym.

Dz.U. 1925 nr 95 poz. 677

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 września 1925 r. w sprawie prawa odpędu, kontyngentu zakupu i sposobu obliczania ceny spirytusu, produkowanego w gorzelniach rolniczych i przemysłowych.

Dz.U. 1925 nr 89 poz. 628

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1925 r. w sprawie dodatkowego opodatkowania zapasów spirytusu.

Dz.U. 1925 nr 88 poz. 614

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 sierpnia 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.

Dz.U. 1925 nr 85 poz. 580

Ustawa z dnia 20 lipca 1925 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym.

Dz.U. 1925 nr 84 poz. 579

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 sierpnia 1925 r. o urządzeniu i kontroli gorzelni.

Dz.U. 1925 nr 83 poz. 569

Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. o uzupełnieniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.

Dz.U. 1925 nr 83 poz. 561

Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o monopolu zapałczanym.

Dz.U. 1925 nr 14 poz. 95

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1925 r. o organizacji Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego (D. P. M. S.).

Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1043

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1924 nr 97 poz. 906

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 października 1924 r. o uregulowaniu produkcji spirytusu w okresie przejściowym.

Dz.U. 1924 nr 91 poz. 858

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1924 r. o utworzeniu Tymczasowej Dyrekcji Polskiego Monopolu Spirytusowego i Tymczasowej Państwowej Rady Spirytusowej.

Dz.U. 1924 nr 78 poz. 756

Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o monopolu spirytusowym.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP