Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  morskie urzędy:
 
< powrót
 
Dz.U. 2015 poz. 1295

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne

Dz.U. 2015 poz. 611

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim

Dz.U. 2015 poz. 222

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim

Dz.U. 2014 poz. 1592

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybołówstwie

Dz.U. 2014 poz. 456

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne

Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

Dz.U. 2007 nr 121 poz. 833

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. 2004 nr 93 poz. 895

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2004 nr 62 poz. 574

Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie

Dz.U. 2004 nr 6 poz. 41

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1652

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw

Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1502

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1441

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim.

Dz.U. 1998 nr 84 poz. 539

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie warunków łowienia organizmów morskich przez podmioty zagraniczne w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Dz.U. 1996 nr 101 poz. 471

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadawania nazw statkom morskim.

M.P. 1996 nr 63 poz. 578

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 października 1996 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

Dz.U. 1996 nr 34 poz. 145

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim.

M.P. 1996 nr 32 poz. 328

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie dwukrotnego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1995 nr 100 poz. 501

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.

Dz.U. 1995 nr 22 poz. 119

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

Dz.U. 1995 nr 20 poz. 101

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia granicy redy dla portów morskich w Świnoujściu i Szczecinie.

Dz.U. 1995 nr 7 poz. 31

Ustawa z dnia 17 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

M.P. 1994 nr 29 poz. 242

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1994 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego na Zalewie Wiślanym w Elblągu.

Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

M.P. 1994 nr 25 poz. 210

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 1994 r. w sprawie jednorazowego ogłoszenia strefy niebezpiecznej dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 1993 nr 19 poz. 185

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich od strony lądu w Szczecinie, Świnoujściu i Policach.

Dz.U. 1992 nr 67 poz. 340

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawianie.

M.P. 1992 nr 8 poz. 59

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji specjalistycznych organów dozoru technicznego żeglugi morskiej.

M.P. 1992 nr 4 poz. 22

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich od strony lądu w Szczecinie, Świnoujściu i Policach.

Dz.U. 1991 nr 98 poz. 438

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.

Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321

Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U. 1991 nr 65 poz.. 285

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia Biura Hydrograficznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1991 nr 23 poz. 96

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 1991 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U. 1991 nr 7 poz. 25

Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100

Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U. 1984 nr 60 poz. 312

Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie organizacji szpitali klinicznych.

Dz.U. 1983 nr 44 poz. 203

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie niektórych przepisów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35

Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U. 1982 nr 45 poz. 291

Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o zmianie ustaw: o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

M.P. 1982 nr 24 poz. 217

Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 5 października 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.

Dz.U. 1982 nr 16 poz. 125

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U. 1982 nr 15 poz. 121

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 maja 1982 r. w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1981 nr 32 poz. 183

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Gospodarki Morskiej.

Dz.U. 1981 nr 17 poz. 81

Ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu Urzędu Gospodarki Morskiej.

Dz.U. 1981 nr 8 poz. 34

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie dozoru technicznego.

Dz.U. 1981 nr 2 poz. 9

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1981 r. w sprawie wykonywania w stosunku do żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej kar orzeczonych za wykroczenia.

Dz.U. 1980 nr 24 poz. 98

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.

Dz.U. 1977 nr 22 poz. 96

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników urzędów morskich.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 234

Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dz.U. 1975 nr 29 poz. 157

Rozporządzenie Ministrów Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Finansów z dnia 15 sierpnia 1975 r. w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania granicznej kontroli celnej i dewizowej w niektórych punktach granicznych.

M.P. 1975 nr 26 poz. 167

Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.

Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

Dz.U. 1975 nr 8 poz. 42

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie nadzoru techniczno-budowlanego.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.

Dz.U. 1973 nr 44 poz. 262

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1973 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników urzędów morskich.

Dz.U. 1973 nr 12 poz. 90

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania orzeczeń, nakazów karnych i postanowień kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312

Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Dz.U. 1972 nr 33 poz. 227

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich.

M.P. 1972 nr 8 poz. 57

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 stycznia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.

Dz.U. 1972 nr 5 poz. 32

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji morskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień.

Dz.U. 1971 nr 37 poz. 330

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie wykonania orzeczeń, nakazów karnych i postanowień kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 118

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 117

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U. 1971 nr 3 poz. 36

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 stycznia 1971 r. w sprawie ustalenia szerokości pasa nadbrzeżnego.

M.P. 1970 nr 42 poz. 320

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 listopada 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.

Dz.U. 1970 nr 6 poz. 53

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 marca 1970 r. w sprawie zadań i organizacji służby ratownictwa morskiego i brzegowego.

Dz.U. 1966 nr 46 poz. 284

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1966 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich.

Dz.U. 1966 nr 35 poz. 212

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich.

Dz.U. 1960 nr 40 poz. 240

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników terenowych organów administracji morskiej.

M.P. 1960 nr 15 poz. 70

Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 21 stycznia 1960 r. w sprawie zasad współpracy urzędów morskich z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

M.P. 1960 nr 15 poz. 69

Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 15 stycznia 1960 r. w sprawie norm ubytku naturalnego ziarna zbóż podczas przeładunku w elewatorach portowych.

Dz.U. 1959 nr 35 poz. 217

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników terenowych organów administracji morskiej.

M.P. 1959 nr 26 poz. 122

Zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 3 marca 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 marca 1955 r. w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.

Dz.U. 1958 nr 19 poz. 77

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1958 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów morskich.

Dz.U. 1956 nr 46 poz. 208

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników urzędów morskich.

M.P. 1955 nr 109 poz. 1439

Zarządzenie Ministrów Żeglugi i Obrony Narodowej z dnia 24 października 1955 r. w sprawie zasad współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną w zakresie służby hydrograficznej.

M.P. 1955 nr 63 poz. 749

Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 marca 1955 r. w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich.

Dz.U. 1955 nr 6 poz. 35

Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o terenowych organach administracji morskiej.

Dz.U. 1954 nr 37 poz. 161

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1954 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz zasad i trybu postępowania państwowych inspektorów sanitarnych.

Dz.U. 1954 nr 37 poz. 160

Dekret z dnia 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U. 1951 nr 28 poz. 219

Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 maja 1951 r. w sprawie ustanowienia Koszalińskiego Urzędu Morskiego.

Dz.U. 1950 nr 46 poz. 426

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 1950 r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia.

Dz.U. 1950 nr 42 poz. 383

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 1950 r. w sprawie właściwości Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia.

Dz.U. 1950 nr 39 poz. 359

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 1950 r. w sprawie organizacji Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 55

Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji morskiej.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 54

Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 25 czerwca 1946 r. o organizacji i zakresie działania Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia.

Dz.U. 1947 nr 60 poz. 328

Dekret z dnia 5 września 1947 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji morskiej.

Dz.U. 1946 nr 32 poz. 202

Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o organizacji i zakresie działania Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia.

Dz.U. 1922 nr 32 poz. 258

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1922 r. w sprawie utworzenia Urzędu Marynarki Handlowej w W. M. Gdańsku.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP