Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  darowizny:
 
< powrót
 
M.P. 2017 poz. 88

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2016 r.

Dz.U. 2016 poz. 973

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz.U. 2015 poz. 2068

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn

Dz.U. 2015 poz. 43

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1412

Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1589

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1588

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1957

Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2002 nr 55 poz. 481

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przeznaczonych do działalności charytatywnej lub pomocy humanitarnej.

Dz.U. 2001 nr 134 poz. 1509

Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1041

Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1996 nr 137 poz. 638

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

M.P. 1996 nr 30 poz. 309

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie skutków finansowych uregulowania darowizn w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U. 1995 nr 97 poz. 482

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1995 nr 97 poz. 481

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1995 nr 97 poz. 480

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1995 nr 97 poz. 479

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1995 nr 85 poz. 428

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1995 nr 54 poz. 288

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze.

Dz.U. 1995 nr 43 poz. 225

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz.

M.P. 1995 nr 16 poz. 197

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

Dz.U. 1995 nr 5 poz. 25

Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1994 nr 133 poz. 688

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U. 1994 nr 73 poz. 324

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 1994 nr 64 poz. 570

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od niektórych towarów.

M.P. 1994 nr 57 poz. 486

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1994 r. w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1995 r.

Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

M.P. 1994 nr 39 poz. 332

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Finansów.

Dz.U. 1993 nr 134 poz. 646

Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

M.P. 1993 nr 55 poz. 510

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 1993 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od niektórych towarów.

Dz.U. 1993 nr 28 poz. 127

Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242

Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U. 1982 nr 11 poz. 81

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.

Dz.U. 1980 nr 27 poz. 113

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1980 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

Dz.U. 1979 nr 24 poz. 144

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.

Dz.U. 1978 nr 28 poz. 123

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1976 nr 19 poz. 122

Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach.

Dz.U. 1975 nr 46 poz. 256

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1975 nr 46 poz. 246

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie zwolnienia nabycia własności niektórych rzeczy i praw majątkowych od podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 228

Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn.

Dz.U. 1971 nr 27 poz. 252

Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę Kodeks cywilny.

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Dz.U. 1934 nr 96 poz. 866

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. w sprawie opodatkowania spadków i darowizn na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

M.P. 1930 nr 247 poz. 333

Decyzja Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 3 października 1930 r. w sprawie zatwierdzenia fundacji stypendjalnej im. ś.p. Karola Żwana

Dz.U. 1928 nr 38 poz. 372

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów.

Dz.U. 1927 nr 103 poz. 895

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. w sprawie darowizny gruntu państwowego na rzecz stowarzyszenia pod nazwą "Towarzystwo Domu Żołnierza Polskiego" w Lublinie.

Dz.U. 1927 nr 90 poz. 805

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sprzedaży, zamianie i darowiźnie niektórych gruntów państwowych.

Dz.U. 1925 nr 129 poz. 914

Ustawa z dnia 10 grudnia 1925 r. o zamianie sprzedaży i darowiźnie niektórych gruntów państwowych.

Dz.U. 1924 nr 82 poz. 786

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 sierpnia 1924 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1923 r., zawierającego przepisy wykonawcze dla b. dzielnicy austrjackiej w przedmiocie należytości od przeniesień majątku pod tytułem darmym.

Dz.U. 1923 nr 47 poz. 325

Rozporządzenie Rady Ministrów u dnia 20 kwietnia 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów.

Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 215

Dekret o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP