Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  depozyty:
 
< powrót
 
1 - 100 z 135    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1710

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji

Dz.U. 2017 poz. 948

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku

Dz.U. 2017 poz. 416

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

Dz.U. 2017 poz. 373

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie depozytu urzędu celno-skarbowego

Dz.U. 2017 poz. 45

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

Dz.U. 2016 poz. 1694

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dz.U. 2016 poz. 1690

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zatwierdzania metod wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w bankach i oddziałach banków zagranicznych oraz ich udostępniania

Dz.U. 2016 poz. 1689

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zatwierdzania metody wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz jej udostępniania

Dz.U. 2016 poz. 1326

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie oddawania zajętych ruchomości do depozytu sądowego albo na przechowanie właściwym instytucjom

Dz.U. 2016 poz. 1279

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

Dz.U. 2016 poz. 1110

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru arkusza informacyjnego dla deponentów

Dz.U. 2016 poz. 996

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Dz.U. 2016 poz. 671

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie depozytu urzędu celnego

Dz.U. 2016 poz. 670

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

Dz.U. 2016 poz. 291

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Dz.U. 2015 poz. 1057

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

Dz.U. 2014 poz. 1864

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

Dz.U. 2014 poz. 1413

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Dz.U. 2014 poz. 752

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym

Dz.U. 2014 poz. 243

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Dz.U. 2012 poz. 1116

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo celne

Dz.U. 2012 poz. 836

Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1391

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 165 poz. 991

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

Dz.U. 2011 nr 129 poz. 731

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach

Dz.U. 2011 nr 81 poz. 443

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

Dz.U. 2010 nr 130 poz. 882

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej

Dz.U. 2010 nr 130 poz. 878

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

Dz.U. 2009 nr 165 poz. 1316

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2009 nr 129 poz. 1068

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej

Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Dz.U. 2007 nr 133 poz. 926

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych

Dz.U. 2007 nr 90 poz. 607

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1611

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych

Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1537

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów

Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dz.U. 2005 nr 145 poz. 1220

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej

Dz.U. 2005 nr 95 poz. 802

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1804

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1771

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego

Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1769

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

Dz.U. 2004 nr 159 poz. 1667

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Dz.U. 2004 nr 152 poz. 1609

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie

Dz.U. 2004 nr 76 poz. 714

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym

Dz.U. 2004 nr 51 poz. 514

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2004 r. sygn. akt K 22/03

Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1881

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności

Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1477

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym

Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1271

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na teren obiektów wojskowych oraz wysokości opłaty za przechowywanie napojów alkoholowych w depozycie

Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1117

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo własności przemysłowej

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 945

Ustawa z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Dz.U. 2002 nr 49 poz. 448

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Dz.U. 2002 nr 43 poz. 387

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny.

Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1570

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu.

Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1569

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1568

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1475

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu.

Dz.U. 2001 nr 86 poz. 940

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia zakresu informacji objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na nabycie znacznego pakietu akcji spółki publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych.

Dz.U. 2001 nr 67 poz. 682

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1316

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe.

Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.U. 2000 nr 17 poz. 223

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania broni i amunicji oraz stawek odpłatności za przechowywanie broni i amunicji w depozycie Policji lub organu celnego.

Dz.U. 1999 nr 94 poz. 1092

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobów i terminów przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego.

Dz.U. 1999 nr 70 poz. 786

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny.

Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1160

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Dz.U. 1998 nr 63 poz. 406

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

Dz.U. 1997 nr 139 poz. 934

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Dz.U. 1997 nr 139 poz. 933

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych.

Dz.U. 1997 nr 120 poz. 760

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1997 r. w sprawie określenia stawek opłat za wydanie pozwolenia, opłat depozytowych, manipulacyjnych dodatkowych, za sprawowanie dozoru celnego, a także określenia czynności kontroli celnej, za które pobierane są opłaty manipulacyjne, oraz określenia stawek tych opłat.

M.P. 1997 nr 76 poz. 704

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 1997 r. w sprawie określenia sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny.

M.P. 1997 nr 67 poz. 664

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobów i terminów przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego.

Dz.U. 1997 nr 23 poz. 117

Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny.

Dz.U. 1995 nr 96 nr 478

Ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U. 1995 nr 81 poz. 407

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie form regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Dz.U. 1995 nr 56 poz. 293

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Dz.U. 1995 nr 54 poz. 288

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze.

M.P. 1995 nr 35 poz. 420

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 7 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz trybu postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Dz.U. 1995 nr 30 poz. 155

Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

M.P. 1995 nr 16 poz. 198

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1995 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych na niektóre czynności obrotu dewizowego dla podmiotów gospodarujących prowadzących działalność w zakresie transportu morskiego i śródlądowego, rybołówstwa morskiego oraz poszukiwawczo-wydobywczą na morzu.

Dz.U. 1994 nr 138 poz. 731

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994.

Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312

Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 maja 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo celne.

Dz.U. 1994 nr 68 poz. 294

Ustawa z dnia 22 kwietnia 1994 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.

Dz.U. 1994 nr 58 poz. 239

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.

M.P. 1994 nr 33 poz. 274

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 1994 r. w sprawie terminu przechowywania oraz sposobu przekazywania do archiwów państwowych dokumentów z głosowania i z wyborów do rad gmin, przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1994 r.

M.P. 1994 nr 27 poz. 224

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwa maklerskie transakcji i rozliczeń, zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz trybu postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

M.P. 1994 nr 18 poz. 133

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1994 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1994 r.

M.P. 1994 nr 6 poz. 54

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie zakresu i warunków wykonywania przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska niektórych czynności bankowych.

Dz.U. 1994 nr 4 poz. 17

Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

M.P. 1992 nr 34 poz. 243

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 6 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń oraz zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji.

Dz.U. 1992 nr 34 poz. 149

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1992 r. w sprawie zasad działania krajowego depozytu papierów wartościowych.

Dz.U. 1992 nr 20 poz. 78

Ustawa z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1991 nr 92 poz. 411

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza.

Dz.U. 1991 nr 36 poz. 156

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczy znalezionych.

Dz.U. 1991 nr 35 poz. 155

Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.

Dz.U. 1991 nr 33 poz. 147

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.

M.P. 1991 nr 27 poz. 194

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń oraz zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji.

M.P. 1991 nr 13 poz. 85

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1991 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1991 r.

M.P. 1990 nr 47 poz. 357

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 grudnia 1990 r. w sprawie odpłatności za używanie broni stanowiącej własność Państwa.

Dz.U. 1984 nr 57 poz. 291

Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 4 grudnia 1984 r. w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego.

1 - 100 z 135    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP