Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  deputaty:
 
< powrót
 
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2280

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Zakładu Wydobywczego Surowców Mineralnych "Jadwiga" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Dz.U. 2004 nr 25 poz. 223

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie dotacji na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz refundowania kosztów deputatu węglowego w naturze i rent wyrównawczych

Dz.U. 2002 nr 69 poz. 638

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych.

Dz.U. 2000 nr 20 poz. 253

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla pracowników kolejowych pobierających emeryturę lub rentę kolejową.

Dz.U. 1999 nr 42 poz. 427

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych.

M.P. 1997 nr 54 poz. 516

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 sierpnia 1997 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla emerytów i rencistów kolejowych.

Dz.U. 1984 nr 35 poz. 188

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 czerwca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.

Dz.U. 1983 nr 70 poz. 316

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.

Dz.U. 1983 nr 33 poz. 157

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.

Dz.U. 1982 nr 2 poz. 13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika.

Dz.U. 1981 nr 28 poz. 146

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

Dz.U. 1981 nr 9 poz. 42

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

Dz.U. 1976 nr 40 poz. 238

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz rozporządzenie w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.

Dz.U. 1975 nr 35 poz. 194

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

Dz.U. 1974 nr 51 poz. 328

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników lasów państwowych.

Dz.U. 1974 nr 51 poz. 327

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników kolejowych.

Dz.U. 1974 nr 43 poz. 259

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 października 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.

M.P. 1966 nr 4 poz. 31

Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 13 stycznia 1966 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obowiązującej przy określaniu uprawnień do deputatu węglowego.

M.P. 1963 nr 43 poz. 210

Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 maja 1963 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji obowiązującej przy określaniu uprawnień do deputatu węglowego.

Dz.U. 1936 nr 33 poz. 255

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1936 r. o świadczeniach w naturze, podlegających specjalnemu podatkowi od wynagrodzeń, wypłacanych z funduszów publicznych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP