Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  dni wolne od pracy:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 1029

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Dz.U. 2015 poz. 1068

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

Dz.U. 2015 poz. 90

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy

Dz.U. 2014 poz. 922

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Dz.U. 2010 nr 224 poz. 1459

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1755

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Dz.U. 2007 nr 56 poz. 372

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1038

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

M.P. 2006 nr 21 poz. 243

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2006 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej

Dz.U. 2005 nr 56 poz. 490

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy pracowników urzędów administracji rządowej

M.P. 2005 nr 20 poz. 308

Stanowisko Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie wykorzystania 8 kwietnia 2005 r. jako dnia wolnego od pracy, służby oraz zajęć szkolnych

Dz.U. 2003 nr 75 poz. 676

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

Dz.U. 2003 nr 57 poz. 507

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

M.P. 2003 nr 56 poz. 880

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2004 dla pracowników urzędów administracji rządowej

M.P. 2003 nr 8 poz. 127

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2003 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej

M.P. 2002 nr 11 poz. 200

Zarządzenie Nr 5 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2002 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Dz.U. 2001 nr 28 poz. 301

Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U. 1999 nr 26 poz. 235

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.

M.P. 1997 nr 21 poz. 210

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie zmiany terminów dni wolnych od pracy w urzędach państwowych w 1997 r.

Dz.U. 1996 nr 75 poz. 360

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

M.P. 1996 nr 60 poz. 565

Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 października 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasu pracy i wypoczynku personelu latającego.

M.P. 1996 nr 25 poz. 262

Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w urzędach za odpracowaniem.

Dz.U. 1995 nr 67 poz. 342

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

M.P. 1995 nr 64 poz. 702

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie określenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 1996 r.

M.P. 1995 nr 20 poz. 248

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r.

Dz.U. 1995 nr 16 poz. 77

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U. 1995 nr 7 poz. 33

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

M.P. 1994 nr 68 poz. 603

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1995 r.

M.P. 1993 nr 63 poz. 566

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1993 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1994 r.

Dz.U. 1992 nr 102 poz. 518

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy w latach 1989-1992.

M.P. 1992 nr 40 poz. 298

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1993 r.

Dz.U. 1991 nr 117 poz. 511

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w zakładach pracy w latach 1989-1992.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 355

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 353

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

M.P. 1991 nr 35 poz. 257

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 października 1991 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1992 r.

Dz.U. 1990 nr 82 poz. 481

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.

M.P. 1990 nr 35 poz. 287

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 września 1990 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1991 r.

Dz.U. 1990 nr 28 poz. 160

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Dz.U. 1990 nr 28 poz. 159

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o zniesieniu 22 lipca jako Narodowego Święta Odrodzenia Polski.

M.P. 1989 nr 35 poz. 277

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1989 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1990 r.

M.P. 1989 nr 20 poz. 140

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1989 r.

Dz.U. 1989 nr 6 poz. 34

Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości.

Dz.U. 1988 nr 42 poz. 329

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1989-1992.

M.P. 1988 nr 36 poz. 330

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1989 r.

Dz.U. 1987 nr 37 poz. 215

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopalń głębinowych w latach 1986-1990.

M.P. 1987 nr 31 poz. 241

Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 października 1987 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1988 r.

M.P. 1986 nr 32 poz. 233

Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1987 r.

M.P. 1986 nr 19 poz. 140

Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1986 r. w sprawie zmiany terminów dni wolnych od pracy dla pracowników urzędów państwowych w lipcu 1986 r.

Dz.U. 1985 nr 59 poz. 299

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy w latach 1986-1988 oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.

Dz.U. 1985 nr 49 poz. 258

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1985 r. w sprawie zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom kopalń głębinowych w latach 1986-1990.

M.P. 1985 nr 46 poz. 303

Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1986 r.

Dz.U. 1985 nr 35 poz. 162

Ustawa z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych.

Dz.U. 1985 nr 20 poz. 85

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dz.U. 1984 nr 51 poz. 263

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 1984 r. w sprawie zasad stosowania czasu pracy w uspołecznionych zakładach pracy oraz zmian niektórych przepisów o czasie pracy.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dz.U. 1973 nr 29 poz. 160

Dekret z dnia 14 lipca 1973 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy.

Dz.U. 1972 nr 29 poz. 203

Dekret z dnia 20 lipca 1972 r. o dodatkowych dniach wolnych od pracy.

Dz.U. 1960 nr 51 poz. 297

Ustawa z dnia 16 listopada 1960 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy.

Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 385

Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 1925 r. o złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego Międzynarodowej Konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, której tekst został przyjęty na III Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie w r. 1921.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 384

Międzynarodowa Konwencja o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjęta jako projekt dnia 17 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1923 r.).

Dz.U. 1924 nr 7 poz. 60

Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP