Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  doradztwo podatkowe:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1089

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Dz.U. 2017 poz. 762

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

Dz.U. 2016 poz. 2055

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Dz.U. 2016 poz. 1972

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

Dz.U. 2016 poz. 1948

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Dz.U. 2016 poz. 1356

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych, których wykonywanie wymaga dokładnej znajomości prawa polskiego, w przypadku których uprawnienie do dokonania wyboru między odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności jest wyłączone

Dz.U. 2016 poz. 804

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2016 poz. 794

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym

Dz.U. 2015 poz. 1866

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

Dz.U. 2015 poz. 1224

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 1401

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

Dz.U. 2014 poz. 768

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Dz.U. 2011 nr 251 poz. 1505

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Dz.U. 2011 nr 41 poz. 213

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym

Dz.U. 2011 nr 31 poz. 153

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu

Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1514

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych

Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1513

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych

Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1493

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego

Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1390

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r.w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw doradztwa podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

Dz.U. 2010 nr 200 poz. 1326

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. sygn. akt K 1/09

Dz.U. 2010 nr 122 poz. 826

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1125

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1112

Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

Dz.U. 2008 nr 130 poz. 829

Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym

Dz.U. 2008 nr 73 poz. 443

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym

Dz.U. 2007 nr 226 poz. 1674

Ustawa z dnia 24 listopada 2007 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym

Dz.U. 2007 nr 98 poz. 656

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. sygn. akt K 42/05

Dz.U. 2006 nr 38 poz. 267

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2006 r. sygn. akt P 21/05

Dz.U. 2005 nr 193 poz. 1616

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym

Dz.U. 2005 nr 61 poz. 537

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

Dz.U. 2005 nr 41 poz. 387

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Dz.U. 2005 nr 10 poz. 66

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości

Dz.U. 2004 nr 84 poz. 779

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Dz.U. 2004 nr 80 poz. 740

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

Dz.U. 2004 nr 52 poz. 516

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym

Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2075

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu

Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2065

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

Dz.U. 2003 nr 138 poz. 1312

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Dz.U. 2003 nr 56 poz. 504

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1608

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku.

Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1106

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

Dz.U. 2002 nr 120 poz. 1023

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Dz.U. 2002 nr 107 poz. 941

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym.

Dz.U. 2002 nr 107 poz. 940

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

Dz.U. 2002 nr 9 poz. 86

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym.

Dz.U. 2001 nr 77 poz. 825

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Dz.U. 2001 nr 57 poz. 597

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

Dz.U. 2001 nr 57 poz. 596

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym.

Dz.U. 2001 nr 42 poz. 474

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1999 nr 52 poz. 536

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.

Dz.U. 1999 nr 12 poz. 101

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

M.P. 1999 nr 4 poz. 24

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Dz.U. 1998 nr 114 poz. 734

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań, których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu działania Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania.

Dz.U. 1998 nr 41 poz. 234

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

Dz.U. 1997 nr 143 poz. 957

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.

Dz.U. 1997 nr 124 poz. 791

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie egzaminów na doradcę podatkowego.

Dz.U. 1997 nr 17 poz. 91

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

Dz.U. 1997 nr 4 poz. 21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP