Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  dyscyplina pracy:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 668

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 133

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dz.U. 2013 poz. 930

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela

Dz.U. 2013 poz. 427

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dz.U. 2010 nr 31 poz. 159

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych

Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1144

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1143

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela

Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1714

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień dyscyplinarnych ministrów, kierowników urzędów i instytucji wobec żołnierzy pełniących służbę w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych

Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1206

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania kary zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Dz.U. 1995 nr 22 poz. 119

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

Dz.U. 1994 nr 7 poz. 25

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U. 1991 nr 92 poz. 409

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

Dz.U. 1991 nr 81 poz. 353

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Dz.U. 1990 nr 23 poz. 138

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U. 1989 nr 49 poz. 272

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

Dz.U. 1989 nr 48 poz. 266

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.

Dz.U. 1988 nr 42 poz. 337

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U. 1988 nr 30 poz. 207

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P. 1988 nr 17 poz. 136

Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom.

Dz.U. 1987 nr 34 poz. 191

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1987 r. o sprostowaniu błędów.

Dz.U. 1987 nr 15 poz. 94

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.

Dz.U. 1987 nr 9 poz. 54

Ustawa z dnia 19 marca 1987 r. o zmianie ustawy o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.

Dz.U. 1987 nr 2 poz. 8

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1987 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy zawodowej pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji socjalistycznego związku młodzieży.

Dz.U. 1986 nr 21 poz. 108

Ustawa z dnia 22 maja 1986 r. o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.

M.P. 1986 nr 13 poz. 89

Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom.

Dz.U. 1985 nr 55 poz. 282

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1985 r. w sprawie udzielania zwolnień od pracy zawodowej pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.

Dz.U. 1985 nr 35 poz. 162

Ustawa z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych.

Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137

Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U. 1985 nr 21 poz. 97

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U. 1985 nr 20 poz. 85

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dz.U. 1985 nr 4 poz. 15

Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.

Dz.U. 1985 nr 1 poz. 1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

Dz.U. 1984 nr 31 poz. 173

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1984 r. o sprostowaniu błędów.

M.P. 1984 nr 23 poz. 156

Uchwała nr 122 Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kierowania pracowników na studia doktoranckie dla pracujących oraz w sprawie ulg i świadczeń przysługujących tym pracownikom.

Dz.U. 1984 nr 21 poz. 100

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

Dz.U. 1984 nr 7 poz. 31

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1983 nr 62 poz. 286

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185

Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

Dz.U. 1983 nr 40 poz. 181

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

Dz.U. 1983 nr 30 poz. 143

Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 1983 nr 15 poz. 77

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie wykazu chorób, z powodu których zasiłek chorobowy nie ulega obniżeniu.

Dz.U. 1983 nr 2 poz. 13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie przeprowadzania spisów w zakresie statystyki rolniczej i związanych z nimi obowiązków osób fizycznych.

M.P. 1983 nr 1 poz. 6

Uchwała nr 263 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1982 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom.

Dz.U. 1982 nr 45 poz. 291

Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o zmianie ustaw: o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U. 1982 nr 37 poz. 247

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

M.P. 1982 nr 17 poz. 140

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kierowania pracowników na studia doktoranckie dla pracujących oraz w sprawie ulg i świadczeń przysługujących tym pracownikom.

Dz.U. 1981 nr 22 poz. 110

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

M.P. 1978 nr 21 poz. 72

Uchwała nr 74 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

Dz.U. 1977 nr 10 poz. 41

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

Dz.U. 1976 nr 35 poz. 209

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

Dz.U. 1975 nr 34 poz. 188

Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 października 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 1975 nr 27 poz. 141

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

Dz.U. 1974 nr 49 poz. 299

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280

Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

M.P. 1974 nr 42 poz. 263

Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy.

Dz.U. 1974 nr 39 poz. 231

Ustawa z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dz.U. 1974 nr 37 poz. 218

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad udzielania bezpłatnych urlopów pracownikom powołanym do pełnienia z wyboru funkcji w organizacjach społecznych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

M.P. 1973 nr 25 poz. 152

Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1973 r. w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

M.P. 1973 nr 17 poz. 103

Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. w sprawie zwolnień od pracy w uspołecznionych zakładach pracy.

Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312

Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

M.P. 1972 nr 9 poz. 61

Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze świadczeń zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

M.P. 1971 nr 45 poz. 287

Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie kierowania pracowników na studia doktoranckie dla pracujących oraz w sprawie ulg i świadczeń przysługujących tym pracownikom.

Dz.U. 1971 nr 21 poz. 200

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lipca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 118

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń.

M.P. 1970 nr 18 poz. 138

Uchwała nr 70 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1970 r. w sprawie zasad korzystania ze świadczeń zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.U. 1970 nr 16 poz. 141

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 czerwca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U. 1970 nr 16 poz. 136

Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o zmianie ustawy o ławnikach ludowych w sądach powszechnych.

Dz.U. 1968 nr 7 poz. 42

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

M.P. 1968 nr 7 poz. 41

Pismo Okólne nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1968 r. w sprawie właściwego wykorzystywania pracowniczych legitymacji ubezpieczeniowych.

Dz.U. 1967 nr 23 poz. 108

Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.

M.P. 1965 nr 16 poz. 66

Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie uznania czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby przebytej przez pracownika w czasie przejściowego pobytu za granicą.

M.P. 1965 nr 7 poz. 21

Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1965 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy do pełnienia czasowych funkcji społecznych i ewidencji niektórych zwolnień od pracy zawodowej.

Dz.U. 1962 nr 30 poz. 142

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1962 r. w sprawie powoływania na dokształcanie zawodowe lekarzy dentystów, farmaceutów oraz innych fachowych pracowników z wyższym wykształceniem.

M.P. 1961 nr 93 poz. 400

Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministra Komunikacji oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 listopada 1961 r. w sprawie współdziałania zakładów lecznictwa kolejowego i powszechnego w zakresie udzielania świadczeń leczniczych i orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U. 1960 nr 54 poz. 309

Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o ławnikach ludowych w sądach powszechnych.

M.P. 1959 nr 58 poz. 284

Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1959 r. w sprawie zachowania prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu górnictwa i energetyki, zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.

M.P. 1959 nr 29 poz. 134

Zarządzenie nr 46 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1959 r. w sprawie zachowania prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu przemysłu chemicznego, zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.

M.P. 1958 nr 86 poz. 486

Zarządzenie nr 220 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1958 r. w sprawie zachowania prawa do niektórych świadczeń przez pracowników resortu przemysłu ciężkiego zwolnionych od pracy zawodowej do pracy w organizacjach politycznych i społecznych.

M.P. 1958 nr 86 poz. 485

Zarządzenie nr 219 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1958 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom kolejowym zwolnionym od pracy zawodowej do pracy w organizacjach partyjnych.

M.P. 1955 nr 3 poz. 38

Uchwała nr 882 Prezydium Rządu z dnia 18 grudnia 1954 r. zmieniająca uchwałę z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie.

M.P. 1954 nr 73 poz. 892

Uchwała nr 446 Prezydium Rządu z dnia 7 lipca 1954 r. w sprawie zwolnień od pracy zawodowej pracowników urzędów, instytucji i przedsiębiorstw państwowych powołanych do pełnienia niektórych funkcji i na szkolenie.

Dz.U. 1954 nr 48 poz. 231

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie powoływania lekarzy na dokształcanie zawodowe.

Dz.U. 1953 nr 37 poz. 158

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP