Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  dywidendy:
 
< powrót
 
Dz.U. 2010 nr 2 poz. 11

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 września 2009 r. o sprostowaniu błędu

Dz.U. 2004 nr 31 poz. 266

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1674

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1568

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1264

Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 26 września 2001 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dz.U. 2001 nr 2 poz. 16

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U. 1996 nr 37 poz. 162

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów.

M.P. 1995 nr 66 poz. 747

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie stopy procentowej dla naliczania dywidendy obligatoryjnej oraz wysokości składki na Fundusz Pracy.

M.P. 1995 nr 35 poz. 420

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 7 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz trybu postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Dz.U. 1995 nr 27 poz. 141

Ustawa budżetowa na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r.

M.P. 1995 nr 21 poz. 257

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 5 kwietnia 1995 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych innych niż banki jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

M.P. 1995 nr 9 poz. 124

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1995 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie stopy procentowej dla naliczania dywidendy obligatoryjnej, wysokości składki na Fundusz Pracy i wysokości niektórych stawek należności budżetowych.

M.P. 1994 nr 69 poz. 625

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie stopy procentowej dla naliczania dywidendy obligatoryjnej, wysokości składki na Fundusz Pracy i wysokości niektórych stawek należności budżetowych.

Dz.U. 1994 nr 52 poz. 209

Ustawa budżetowa na rok 1994 z dnia 25 marca 1994 r.

Dz.U. 1994 nr 46 poz. 188

Oświadczenie Rządowe z dnia 8 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r.

Dz.U. 1994 nr 46 poz. 187

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 6 października 1992 r.

Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3

Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.

M.P. 1993 nr 69 poz. 617

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie stopy procentowej dla naliczania dywidendy obligatoryjnej oraz wysokości składki na Fundusz Pracy.

M.P. 1992 nr 38 poz. 280

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1992 r. w sprawie stopy procentowej dla naliczania dywidendy obligatoryjnej oraz wysokości składki na Fundusz Pracy.

Dz.U. 1991 nr 75 poz. 330

Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.

Dz.U. 1991 nr 75 poz. 329

Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o zmianie ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.

M.P. 1991 nr 26 poz. 178

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1991 r. w sprawie aktualnej sytuacji gospodarczej oraz kierunków polityki gospodarczej w 1991 r.

M.P. 1990 nr 44 poz. 343

Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podstawy i sposobu naliczania dywidendy od przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w części zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.U. 1990 nr 26 poz. 152

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.

M.P. 1989 nr 26 poz. 207

Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1989 r. w sprawie podstawy i sposobu naliczania dywidendy od przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w części zadania lub potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.U. 1979 nr 27 poz. 158

Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Oslo dnia 24 maja 1977 r.

Dz.U. 1977 nr 13 poz. 51

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Sztokholmie dnia 5 czerwca 1975 r.

Dz.U. 1920 nr 121 poz. 797

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. w przedmiocie przedłużenia terminów przedawnienia oraz przedstawienia do zapłaty kuponów procentowych, rentowych i dywidendowych na terytorjum byłej dzielnicy pruskiej.

Dz.U. 1919 nr 98 poz. 518

Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o przedłużeniu terminów przedawnienia, oraz przedstawienia do zapłaty kuponów procentowych, rentowych i dywidendowych na terytorjum byłej Dzielnicy Pruskiej.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP