Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  cło:
 
< powrót
 
1 - 100 z 851    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1231

Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Czeskiej w sprawie zwolnień od cła towarów przewożonych przez osoby przekraczające granicę między obydwoma państwami w małym ruchu granicznym, sporządzonego w Pradze dnia 12 stycznia 1996 r.

Dz.U. 2017 poz. 1021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą

M.P. 2017 poz. 664

Postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

M.P. 2017 poz. 663

Postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

Dz.U. 2017 poz. 433

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych

Dz.U. 2016 poz. 1890

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach

Dz.U. 2016 poz. 1774

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych

Dz.U. 2016 poz. 521

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach

M.P. 2016 poz. 190

Postanowienie Ministra Rozwoju z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

M.P. 2016 poz. 189

Postanowienie Ministra Rozwoju z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych, w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

Dz.U. 2015 poz. 2227

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania

Dz.U. 2015 poz. 1411

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego

Dz.U. 2014 poz. 237

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Dz.U. 2013 poz. 1356

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia

Dz.U. 2013 poz. 1295

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich,jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych

Dz.U. 2013 poz. 1289

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Dz.U. 2013 poz. 917

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

Dz.U. 2013 poz. 729

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Dz.U. 2012 poz. 1495

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin

Dz.U. 2012 poz. 1145

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania

Dz.U. 2012 poz. 1116

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo celne

Dz.U. 2011 nr 267 poz. 1579

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1325

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.

Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1610

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1395

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 października 2007 r. sygn. akt SK 70/06

Dz.U. 2007 nr 48 poz. 321

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1054

Oświadczenie Rządowe z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.

Dz.U. 2006 nr 145 poz. 1053

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisana w Warszawie dnia 30 marca 2005 r.

Dz.U. 2006 nr 126 poz. 879

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1246

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniającego Konwencję w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych, sporządzonego w Brukseli dnia 8 maja 2003 r.

Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1245

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakresu informacji dotyczących prania wpływów pieniężnych w Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu do Konwencji, sporządzonego w Brukseli dnia 12 marca 1999 r.

Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1244

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącego wykładni Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych dokonywanej w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r.

Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1243

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1242

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Dz.U. 2004 nr 97 poz. 972

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

Dz.U. 2004 nr 76 poz. 717

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

Dz.U. 2004 nr 76 poz. 716

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

Dz.U. 2004 nr 31 poz. 268

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów

Dz.U. 2004 nr 22 poz. 200

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych

Dz.U. 2004 nr 20 poz. 180

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny zapalniczek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu

M.P. 2004 nr 18 poz. 312

Zarządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych

M.P. 2004 nr 14 poz. 228

Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

M.P. 2004 nr 14 poz. 227

Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

Dz.U. 2003 nr 226 poz. 2235

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów

Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1514

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od cła paliw przewożonych w standartowych zbiornikach przeznaczonych do działalności gospodarczej naczep lub przyczep, wyposażonych w układy chłodzenia

Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1455

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1122

Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej

Dz.U. 2003 nr 104 poz. 966

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie warunków zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku, które nie mają zastosowania wobec osób fizycznych przyjeżdżających na polski obszar celny na pobyt stały na podstawie wizy repatriacyjnej

Dz.U. 2003 nr 78 poz. 704

Protokół dodatkowy sporządzony w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalający porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej

Dz.U. 2003 nr 77 poz. 684

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej

M.P. 2003 nr 53 poz. 843

Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń w postępowaniu antydumpingowym przeglądowym w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu

M.P. 2003 nr 44 poz. 659

Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

M.P. 2003 nr 44 poz. 658

Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

M.P. 2003 nr 30 poz. 414

Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2003 r. z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu antydumpingowym przeglądowym w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu

M.P. 2003 nr 18 poz. 285

Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

M.P. 2003 nr 18 poz. 284

Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

Dz.U. 2003 nr 1 poz. 7

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2084

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1724

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego

Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1562

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny kauczuku syntetycznego (SBR) pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Czeskiej.

Dz.U. 2002 nr 168 poz. 1380

Protokół dodatkowy Nr 6 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzony w Warszawie dnia 19 grudnia 1997 r.

Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1199

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 2002 nr 125 poz. 1063

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych.

Dz.U. 2002 nr 89 poz. 804

Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2002 nr 63 poz. 569

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

M.P. 2002 nr 61 poz. 876

Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych.

Dz.U. 2002 nr 38 poz. 355

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U. 2002 nr 31 poz. 296

Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykazu zwolnionych od cła nieprodukowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej substancji biologicznych lub chemicznych nadających się głównie do celów naukowych przywożonych w ilościach, które nie wskazują na przeznaczenie handlowe.

Dz.U. 2002 nr 8 poz. 83

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary są zwolnione od cła.

Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1820

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego.

Dz.U. 2001 nr 155 poz. 1813

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym zwolnionych od cła bez względu na osobę i cel, dla których są przywożone.

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1748

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.

Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1687

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1667

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.

Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1666

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy służących do wyposażenia mieszkania lub domu osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w kraju.

Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1665

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła przyrządów i aparatury przeznaczonej do prowadzenia badań naukowych, diagnozowania lub leczenia.

Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1664

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz przyrządów i aparatury naukowej.

Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1651

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego.

Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1650

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów umieszczonych w przesyłkach.

Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1523

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego na niektóre zboża przywożone z zagranicy.

Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1386

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1352

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych.

Dz.U. 2001 nr 117 poz. 1250

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1239

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszania pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 2001 nr 76 poz. 810

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru.

Dz.U. 2001 nr 69 poz. 717

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 629

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 2001 nr 58 poz. 604

Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Wspólnego Komitetu RP-EFTA Nr 1 z 1997 r., przyjętej w dniu 30 czerwca 1997 r. w Genewie, wprowadzającej zmiany w Protokole B dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.

Dz.U. 2001 nr 55 poz. 574

Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001.

M.P. 2001 nr 24 poz. 421

Zawiadomienie Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2001 r. o terminie zaprzestania stosowania cła antydumpingowego, ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r.

Dz.U. 2001 nr 23 poz. 268

Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Łączności Satelitarnej EUTELSAT, sporządzony w Paryżu dnia 13 lutego 1987 r.

Dz.U. 2001 nr 19 poz. 235

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.

Dz.U. 2001 nr 17 poz. 194

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

Dz.U. 2001 nr 16 poz. 173

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

M.P. 2001 nr 8 poz. 145

Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 22 lutego 2001 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją z dnia 26 października 1998 r.

Dz.U. 2001 nr 7 poz. 58

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1272

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U. 2000 nr 90 poz. 993

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2000 r. w sprawie ustanowienia składów wolnocłowych na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia.

Dz.U. 2000 nr 79 poz. 893

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych paliw płynnych.

Dz.U. 2000 nr 55 poz. 656

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych olejów przywożonych z zagranicy.

1 - 100 z 851    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP