Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  cmentarze:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 912

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Dz.U. 2017 poz. 681

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

Dz.U. 2016 poz. 749

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 2257

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów

Dz.U. 2015 poz. 2126

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Dz.U. 2015 poz. 935

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dz.U. 2015 poz. 231

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu

Dz.U. 2015 poz. 179

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie dla cudzoziemców

Dz.U. 2015 poz. 43

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2014 poz. 1741

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Dz.U. 2014 poz. 956

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach”

M.P. 2014 poz. 519

Oświadczenie Rządowe z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconych im miejscach pamięci, sporządzoną w W arszawie dnia 24 października 2013 r.

M.P. 2014 poz. 518

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconych im miejscach pamięci, sporządzona w Warszawie dnia 24 października 2013 r.

Dz.U. 2012 poz. 1305

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia

Dz.U. 2012 poz. 951

Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2012 poz. 802

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisaną w Rzymie dnia 30 marca 2012 r.

M.P. 2012 poz. 801

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Republiki Włoskiej o grobach wojennych, podpisana w Rzymie dnia 30 marca 2012 r.

Dz.U. 2011 nr 144 poz. 853

Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Dz.U. 2011 nr 118 poz. 687

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Dz.U. 2011 nr 75 poz. 405

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1405

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2010 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia

Dz.U. 2010 nr 123 poz. 839

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych

Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1367

Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2008 nr 131 poz. 836

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Dz.U. 2008 nr 91 poz. 574

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa

Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków

Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1866

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich

Dz.U. 2007 nr 1 poz. 10

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

Dz.U. 2007 nr 1 poz. 9

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania

Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1041

Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

M.P. 2005 nr 55 poz. 750

Oświadczenie Rządowe z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o grobach ofiar wojen i przemocy totalitarnej, podpisaną w Warszawie dnia 8 grudnia 2003 r.

M.P. 2005 nr 55 poz. 749

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o grobach ofiar wojen przemocy totalitarnej, podpisana w Warszawie dnia 8 grudnia 2003 r.

Dz.U. 2004 nr 16 poz. 165

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1370

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów

Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1783

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1782

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania.

Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1742

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.

Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1013

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.

Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1268

Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 2000 nr 23 poz. 295

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136

Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Dz.U. 1999 nr 82 poz. 928

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.

Dz.U. 1997 nr 126 poz. 805

Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dz.U. 1997 nr 41 poz. 251

Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1995 nr 97 poz. 482

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1995 nr 97 poz. 481

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1995 nr 97 poz. 480

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1995 nr 97 poz. 479

Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1994 nr 73 poz. 324

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323

Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1991 nr 107 poz. 459

Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1991 nr 64 poz. 271

Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.

Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.

Dz.U. 1972 nr 47 poz. 299

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.

Dz.U. 1972 nr 47 poz. 298

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 października 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dz.U. 1972 nr 27 poz. 194

Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

M.P. 1971 nr 52 poz. 338

Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 października 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.

M.P. 1971 nr 3 poz. 16

Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 grudnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.

M.P. 1963 nr 6 poz. 33

Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1962 r. w sprawie zasad wpisywania przyczyn zgonu w kartach zgonu.

M.P. 1962 nr 77 poz. 357

Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 września 1962 r. w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.

Dz.U. 1961 nr 39 poz. 202

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.

M.P. 1960 nr 82 poz. 373

Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 września 1960 r. w sprawie wytycznych o przewożeniu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.

Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.

Dz.U. 1959 nr 46 poz. 284

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 lipca 1959 r. w sprawie warunków odstępowania gruntów państwowych na zakładanie i rozszerzanie cmentarzy.

Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dz.U. 1938 nr 38 poz. 320

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zmiany rozporządzenia o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu.

Dz.U. 1936 nr 85 poz. 595

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

Dz.U. 1934 nr 110 poz. 979

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia terminu nabywania przez Skarb Państwa gruntów, zajętych przez groby i cmentarze.

Dz.U. 1934 nr 15 poz. 119

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za zezwolenia na przewóz i ekshumację zwłok ludzkich.

Dz.U. 1934 nr 13 poz. 103

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1933 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu, wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Dz.U. 1933 nr 39 poz. 311

Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

Dz.U. 1932 nr 35 poz. 359

Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu.

M.P. 1931 nr 138 poz. 206

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 czerwca 1931 r. o wywłaszczeniu gruntów na cele rozszerzenia cmentarza grzebalnego rzymsko - katolickiej parafji w Lipniszkach powiatu lidzkiego

Dz.U. 1929 nr 19 poz. 170

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1929 r. w sprawie bezpłatnego odstąpienia gminie m. Krakowa gruntów państwowych na cele rozszerzenia cmentarza Rakowickiego.

Dz.U. 1924 nr 79 poz. 767

Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie bezpłatnego odstąpienia m. Puławom 33.333 m kwadratowych gruntu z lasu państwowego "Ruda" pod cmentarz grzebalny.

Dz.U. 1924 nr 41 poz. 436

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1924 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza grzebalnego we wsi Górka Pabjanicka.

Dz.U. 1923 nr 73 poz. 568

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1923 r. w przedmiocie wywłaszczenia dwóch działek ziemi pod cmentarz grzebalny we wsi Wysokienice, pow. Skierniewickiego.

Dz.U. 1922 nr 104 poz. 949

Dekret z dnia 15 listopada 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Bychawce.

Dz.U. 1922 nr 104 poz. 948

Dekret z dnia 15 listopada 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz założenia nowego cmentarza we wsi Ostrówku.

Dz.U. 1922 nr 98 poz. 896

Dekret z dnia 20 października 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza i budowy kościoła we wsi Wielączy.

Dz.U. 1922 nr 78 poz. 701

Dekret z dnia 9 września 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w m. Radomsku.

Dz.U. 1922 nr 7 poz. 49

Dekret z dnia 14 stycznia 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia żydowskiego cmentarza grzebalnego w Żychlinie.

Dz.U. 1922 nr 7 poz. 48

Dekret z dnia 12 stycznia 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz utworzenia nowego cmentarza grzebalnego w Kijach.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP