Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  czas pracy:
 
< powrót
 
1 - 100 z 434    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1348

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Dz.U. 2017 poz. 993

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Dz.U. 2017 poz. 758

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

Dz.U. 2016 poz. 2206

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. sygn. akt K 11/15

Dz.U. 2016 poz. 1585

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dz.U. 2016 poz. 667

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarza

Dz.U. 2016 poz. 635

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku marynarzy

Dz.U. 2015 poz. 2102

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru Morskiego Certyfikatu Pracy, Tymczasowego Morskiego Certyfikatu Pracy i Deklaracji Zgodności (część I i II)

Dz.U. 2015 poz. 1569

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu

Dz.U. 2015 poz. 1096

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Dz.U. 2015 poz. 90

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy

Dz.U. 2014 poz. 1502

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy

Dz.U. 2014 poz. 1419

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

Dz.U. 2014 poz. 1415

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

Dz.U. 2014 poz. 1286

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

Dz.U. 2014 poz. 1033

Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

Dz.U. 2014 poz. 817

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Dz.U. 2014 poz. 663

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu

Dz.U. 2014 poz. 430

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morskich statkach handlowych

Dz.U. 2014 poz. 173

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

Dz.U. 2013 poz. 1708

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dz.U. 2013 poz. 1055

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

Dz.U. 2013 poz. 914

Ustawa z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Dz.U. 2013 poz. 913

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Dz.U. 2013 poz. 896

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Dz.U. 2013 poz. 791

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. akt K 17/11

Dz.U. 2013 poz. 585

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2013 r. sygn. akt SK 11/11

Dz.U. 2013 poz. 567

Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Dz.U. 2012 poz. 1155

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o czasie pracy kierowców

Dz.U. 2012 poz. 790

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Dz.U. 2012 poz. 82

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1454

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1416

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dz.U. 2011 nr 170 poz. 1015

Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 168 poz. 1005

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym

Dz.U. 2011 nr 130 poz. 759

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1582

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie czasu pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym

Dz.U. 2010 nr 79 poz. 523

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Dz.U. 2010 nr 43 poz. 246

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1405

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

Dz.U. 2009 nr 105 poz. 873

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Dz.U. 2009 nr 95 poz. 794

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dz.U. 2009 nr 79 poz. 670

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

Dz.U. 2008 nr 217 poz. 1386

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

Dz.U. 2008 nr 120 poz. 775

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

Dz.U. 2008 nr 51 poz. 295

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1381

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2007 nr 161 poz. 1142

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Dz.U. 2007 nr 99 poz. 661

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2007 nr 82 poz. 558

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2007 nr 76 poz. 505

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1587

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1249

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1248

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1218

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej

M.P. 2006 nr 34 poz. 373

Stanowisko Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wykorzystania dnia 26 maja 2006 r. jako dnia wolnego od pracy, służby oraz zajęć szkolnych

Dz.U. 2005 nr 187 poz. 1570

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych

Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2558

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ustalenia rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

Dz.U. 2004 nr 20 poz. 193

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz.U. 2004 nr 7 poz. 63

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2081

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1895

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypoczynku pracowników na morskich statkach handlowych

Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1726

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1162

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania

Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1098

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy, pracy w nocy oraz wypoczynku pracowników zatrudnionych na morskich statkach handlowych

Dz.U. 2003 nr 86 poz. 793

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Dz.U. 2002 nr 219 poz. 1841

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego.

Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1291

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty drogowej.

Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1286

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy - Prawo o miarach.

Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1230

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1146

Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2002 nr 97 poz. 879

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Dz.U. 2002 nr 55 poz. 480

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów.

Dz.U. 2002 nr 43 poz. 397

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalenia rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dz.U. 2002 nr 24 poz. 246

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej.

Dz.U. 2001 nr 131 poz. 1471

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1405

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1354

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców.

Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

Dz.U. 2001 nr 33 poz. 388

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dz.U. 2001 nr 28 poz. 301

Ustawa z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dz.U. 2000 nr 66 poz. 787

Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

Dz.U. 2000 nr 39 poz. 455

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

Dz.U. 2000 nr 29 poz. 363

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dz.U. 2000 nr 3 poz. 28

Ustawa z dnia 22 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Dz.U. 1999 nr 51 poz. 522

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

Dz.U. 1999 nr 49 poz. 483

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej

Dz.U. 1999 nr 16 poz. 152

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. 1999 nr 5 poz. 35

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

Dz.U. 1998 nr 127 poz. 844

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 1998 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.

Dz.U. 1998 nr 124 poz. 820

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania.

Dz.U. 1998 nr 79 poz. 513

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U. 1998 nr 62 poz. 400

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 1998 r. - sygn. akt U. 17/97.

Dz.U. 1998 nr 55 poz. 356

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.

Dz.U. 1998 nr 22 poz. 116

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej.

Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy.

1 - 100 z 434    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP