Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  czeki:
 
< powrót
 
Dz.U. 2015 poz. 1830

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1673

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1081

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim.

Dz.U. 1978 nr 1 poz. 2

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1977 r. w sprawie stosowania przez jednostki gospodarki uspołecznionej formy bezgotówkowej w rozliczeniach z osobami fizycznymi i zespołami rolników indywidualnych, będącymi posiadaczami rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

M.P. 1971 nr 32 poz. 202

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1971 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych.

M.P. 1970 nr 27 poz. 224

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1970 r. w sprawie udzielenia urzędom celnym uprawnień do skupu zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych.

Dz.U. 1968 nr 23 poz. 152

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 1968 r. w sprawie regulowania zobowiązań podatkowych czekami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.

M.P. 1965 nr 68 poz. 388

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1965 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych.

M.P. 1956 nr 61 poz. 738

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 1956 r. zmieniające zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych.

M.P. 1953 nr 67 poz. 812

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1953 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorstw detalicznej sprzedaży od obowiązku przyjmowania zapłaty czekami rozrachunkowymi.

M.P. 1953 nr 41 poz. 500

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych.

M.P. 1950 nr 125 poz. 1551

Zarządzenie nr 56 Komisji Dewizowej z dnia 2 listopada 1950 r. w sprawie posiadania i wywozu z kraju czeków podróżniczych (travellers cheques).

Dz.U. 1939 nr 72 poz. 489

Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Nowe Hebrydy konwencji z dnia 19 marca 1931 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków.

Dz.U. 1939 nr 12 poz. 70

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg terytoriów brytyjskich konwencji z dnia 19 marca 1931 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków.

Dz.U. 1937 nr 26 poz. 184

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 19 marca 1931 r. o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.

Dz.U. 1937 nr 26 poz. 183

Konwencja o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków.

Dz.U. 1937 nr 26 poz. 182

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 marca 1937 r. o przystąpieniu Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 19 marca 1931 r. w sprawie jednolitej ustawy o czekach i o złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.

Dz.U. 1937 nr 26 poz. 181

Konwencja w sprawie jednolitej ustawy o czekach.

Dz.U. 1936 nr 33 poz. 257

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie wkładów oszczędnościowych i kwot czekowych, przejętych z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu.

Dz.U. 1932 nr 119 poz. 977

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1932 r. o uchyleniu upoważnienia organów sądowych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.

Dz.U. 1925 nr 61 poz. 431

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1925 r. o oznaczeniu organów sądowych upoważnionych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.

Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1048

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie wprowadzenia niektórych zmian i uzupełnień w ustawodawstwie o obrocie czekowym, obowiązującym na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego.

Dz.U. 1922 nr 51 poz. 455

Protokuł wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Polsko-Niemieckiego w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego, podpisanego w Genewie dnia 15 maja 1922 roku.

Dz.U. 1922 nr 51 poz. 454

Układ między Polską a Niemcami w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego.

Dz.U. 1922 nr 51 poz. 453

Ustawa z dnia 24 maja 1922 r. o ratyfikacji układu między Polską a Niemcami w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego, podpisanego w Genewie dnia 15 maja 1922 r.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP