Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  czynsze:
 
< powrót
 
1 - 100 z 103    Następne >Dz.U. 2016 poz. 1610

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2014 poz. 150

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2012 poz. 77

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn. akt SK 25/09

Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1873

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części

Dz.U. 2006 nr 251 poz. 1858

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych

Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1165

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 sierpnia 2006 r. sygn. akt P 6/06

Dz.U. 2006 nr 59 poz. 420

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną

Dz.U. 2005 nr 69 poz. 626

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2005 r. sygn. akt K 4/05

Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2786

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1349

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach

Dz.U. 2003 nr 35 poz. 304

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater oraz normy powierzchni mieszkalnej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin

Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1820

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1791

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

Dz.U. 2002 nr 99 poz. 897

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych.

Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1496

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie trybu postępowania, szczegółowych zasad przydzielania i opróżniania, norm zaludnienia i gospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami przeznaczonymi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1226

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych.

Dz.U. 2000 nr 88 poz. 988

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 października 2000 r. sygn. akt P. 8/99.

Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1012

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym.

Dz.U. 1999 nr 40 poz. 403

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Dz.U. 1999 nr 9 poz. 85

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych.

Dz.U. 1998 nr 120 poz. 787

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Dz.U. 1998 nr 88 poz. 559

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale.

Dz.U. 1997 nr 111 poz. 723

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.

M.P. 1997 nr 78 poz. 758

Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Urzędu Ochrony Państwa, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale.

M.P. 1997 nr 78 poz. 747

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 1997 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Straży Granicznej oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale.

M.P. 1997 nr 78 poz. 746

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 1997 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Policji, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale.

Dz.U. 1997 nr 34 poz. 210

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania obwodów łowieckich i ustalania czynszu dzierżawnego, udziału przez dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną oraz wzoru umowy dzierżawnej.

Dz.U. 1996 nr 158 poz. 817

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego, umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

Dz.U. 1995 nr 57 poz. 299

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

M.P. 1995 nr 35 poz. 412

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie polityki mieszkaniowej Państwa w okresie transformacji społeczno-gospodarczej.

Dz.U. 1994 nr 129 poz. 643

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dz.U. 1994 nr 119 poz. 571

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dz.U. 1994 nr 119 poz. 570

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Dz.U. 1994 nr 119 poz. 567

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

Dz.U. 1994 nr 105 poz. 509

Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

M.P. 1994 nr 24 poz. 195

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie wysokości oprocentowania, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz określenia rodzajów mierników wartości przy rozkładaniu na raty należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3

Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

M.P. 1993 nr 462 poz. 462

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 1993 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu mieszkaniowego na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U. 1993 nr 16 poz. 71

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 1992 r. w sprawie wysokości czynszu i opłat eksploatacyjnych podlegających zwrotom oraz kwot należnych nauczycielom z tego tytułu.

Dz.U. 1992 nr 69 poz. 350

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1992 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych będących w administracji organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a także zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych za inne lokale mieszkalne, za które strażak Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany opłacać czynsz.

Dz.U. 1992 nr 51 poz. 234

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. 1992 nr 36 poz. 153

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

M.P. 1992 nr 1 poz. 8

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Dz.U. 1991 nr 72 poz. 311

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1991 nr 21 poz. 90

Rozporządzenie Ministrów Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 marca 1991 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.

M.P. 1991 nr 14 poz. 93

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie szczegółowych warunków czasowego wynajmowania notariuszom prowadzącym kancelarie notarialne lokali w budynkach sądowych.

Dz.U. 1991 nr 9 poz. 33

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dz.U. 1991 nr 9 poz. 29

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1990 nr 51 poz. 304

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dz.U. 1990 nr 32 poz. 190

Ustawa z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe.

Dz.U. 1989 nr 67 poz. 409

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1988 nr 42 poz. 330

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dz.U. 1987 nr 40 poz. 230

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165

Obwieszczenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 2 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.

Dz.U. 1987 nr 8 poz. 50

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.

Dz.U. 1985 nr 55 poz. 279

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.

Dz.U. 1985 nr 43 poz. 207

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99

Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1985 nr 21 poz. 96

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie.

M.P. 1985 nr 9 poz. 79

Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 26 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania pomocy finansowej na zmniejszenie obciążeń z tytułu miesięcznych opłat i czynszów za mieszkania.

Dz.U. 1984 nr 58 poz. 302

Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.

Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242

Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.

Dz.U. 1984 nr 33 poz. 179

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie czynszów najmu lokali w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa oraz państwowego gospodarstwa leśnego.

Dz.U. 1984 nr 31 poz. 165

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1984 r. w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.

M.P. 1984 nr 5 poz. 44

Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie zasad i trybu wykorzystywania środków wpłaconych na rachunki kaucji mieszkaniowych.

Dz.U. 1983 nr 38 poz. 174

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1983 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

M.P. 1983 nr 31 poz. 173

Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 12 sierpnia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania pomocy finansowej na zmniejszenie obciążeń z tytułu miesięcznych opłat i czynszów za mieszkania.

Dz.U. 1983 nr 11 poz. 55

Obwieszczenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.

Dz.U. 1982 nr 37 poz. 244

Ustawa z dnia 3 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 232

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1982 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1982 nr 22 poz. 161

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1982 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U. 1982 nr 11 poz. 81

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.

Dz.U. 1981 nr 9 poz. 38

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne.

Dz.U. 1978 nr 16 poz. 70

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1978 r. w sprawie opłat za zbiorowe odbiorcze anteny radiofoniczne i telewizyjne.

Dz.U. 1976 nr 19 poz. 122

Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach.

Dz.U. 1975 nr 46 poz. 251

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1975 nr 8 poz. 43

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie.

Dz.U. 1974 nr 23 poz. 138

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe.

Dz.U. 1974 nr 11 poz. 68

Rozporządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 28 marca 1974 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.

M.P. 1973 nr 38 poz. 231

Zarządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 sierpnia 1973 r. w sprawie czynszu dzierżawnego za użytki rolne w miastach.

Dz.U. 1973 nr 33 poz. 197

Obwieszczenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 lipca 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.

Dz.U. 1972 nr 49 poz. 317

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie przekazania niektórych spraw do właściwości naczelników gmin oraz prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i ich organów.

Dz.U. 1972 nr 27 poz. 193

Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o zmianie ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach oraz ustawy o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych.

Dz.U. 1971 nr 8 poz. 92

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1969 nr 32 poz. 272

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 1969 nr 22 poz. 159

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 7 lipca 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.

Dz.U. 1966 nr 45 poz. 279

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1966 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

M.P. 1966 nr 3 poz. 23

Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 15 stycznia 1966 r. w sprawie obniżenia stawek czynszu za dzierżawę terenów państwowych przeznaczonych na urządzenia sportowe i turystyczno-wypoczynkowe.

M.P. 1964 nr 29 poz. 127

Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 21 kwietnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych stosowania obniżki stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach.

M.P. 1964 nr 19 poz. 84

Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 marca 1964 r. w sprawie wytycznych stosowania obniżki stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach.

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

M.P. 1963 nr 4 poz. 14

Uchwała nr 393 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1962 r. w sprawie wytycznych dla ustalenia stawek czynszu za dzierżawę terenów w miastach i osiedlach.

Dz.U. 1962 nr 47 poz. 227

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.

1 - 100 z 103    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP