Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  akta stanu cywilnego:
 
< powrót
 
1 - 100 z 111    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1524

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2017 poz. 1338

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego

Dz.U. 2016 poz. 2064

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dz.U. 2016 poz. 1904

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

Dz.U. 2016 poz. 1352

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Dz.U. 2016 poz. 1351

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

Dz.U. 2016 poz. 1221

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dz.U. 2016 poz. 253

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego

Dz.U. 2015 poz. 2281

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1751

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Dz.U. 2015 poz. 1746

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

Dz.U. 2015 poz. 1274

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

Dz.U. 2015 poz. 389

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2015 poz. 262

Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

M.P. 2015 poz. 230

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Dz.U. 2015 poz. 225

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego

Dz.U. 2015 poz. 204

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Dz.U. 2015 poz. 194

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Dz.U. 2015 poz. 180

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego

Dz.U. 2015 poz. 171

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Dz.U. 2014 poz. 1888

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dz.U. 2014 poz. 1741

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Dz.U. 2012 poz. 788

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1264

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego

Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1431

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1198

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1121

Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej

M.P. 2008 nr 18 poz. 191

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 par. 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1732

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów

Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1287

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2007 nr 1 poz. 9

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania

Dz.U. 2006 nr 175 poz. 1295

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1043

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Dz.U. 2005 nr 27 poz. 232

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka

Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1736

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 16 dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 września 1976 r.

Dz.U. 2004 nr 166 poz. 1735

Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r.

Dz.U. 2004 nr 161 poz. 1688

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

M.P. 2004 nr 22 poz. 392

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 par. 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Dz.U. 2003 nr 172 poz. 1668

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 3 dotyczącej międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego, sporządzonej w Stambule dnia 4 września 1958 r.

Dz.U. 2003 nr 172 poz. 1667

Konwencja Nr 3 dotycząca międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego, sporządzona w Stambule dnia 4 września 1958 r.

Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1189

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

Dz.U. 2002 nr 215 poz. 1823

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1641

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2002 r. sygn. akt SK. 40/01.

Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1189

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.

Dz.U. 2001 nr 43 poz. 476

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2000 nr 112 poz. 1182

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty.

Dz.U. 1999 nr 97 poz. 1135

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Dz.U. 1999 nr 92 poz. 1058

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów.

Dz.U. 1999 nr 52 poz. 532

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1998 nr 136 poz. 884

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów.

Dz.U. 1998 nr 117 poz. 757

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

M.P. 1998 nr 40 poz. 554

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 par. 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

M.P. 1997 nr 13 poz. 106

Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie uznania za nieobowiązującą uchwały w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.

Dz.U. 1995 nr 83 poz. 417

Ustawa z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1994 nr 136 poz. 705

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej.

M.P. 1994 nr 13 poz. 104

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P. 1993 nr 10 poz. 70

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 1993 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Dz.U. 1992 nr 51 poz. 233

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.

M.P. 1991 nr 12 poz. 81

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P. 1989 nr 22 poz. 173

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 41 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1976 r. w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.

M.P. 1989 nr 6 poz. 58

Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.

Dz.U. 1988 nr 19 poz. 132

Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej.

Dz.U. 1987 nr 34 poz. 192

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dz.U. 1987 nr 19 poz. 116

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

M.P. 1987 nr 7 poz. 58

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1987 r. w sprawie odznaki dla kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dz.U. 1987 nr 7 poz. 43

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1987 r. w sprawie zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, prowadzenia i kontroli ksiąg stanu cywilnego, ich przechowywania oraz zabezpieczania.

Dz.U. 1986 nr 36 poz. 180

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dz.U. 1986 nr 22 poz. 112

Obwieszczenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski.

Dz.U. 1984 nr 32 poz. 175

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.

Dz.U. 1984 nr 32 poz. 174

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dz.U. 1984 nr 9 poz. 34

Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1983 nr 73 poz. 329

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 grudnia 1983 r. w sprawie opłat konsularnych.

M.P. 1983 nr 31 poz. 169

Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.

M.P. 1983 nr 25 poz. 133

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 1983 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.

M.P. 1981 nr 17 poz. 148

Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.

Dz.U. 1977 nr 8 poz. 31

Dekret z dnia 12 marca 1977 r. o zmianie ustawy Kodeks morski.

M.P. 1976 nr 10 poz. 50

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1976 r. w sprawie przechowywania i kontroli ksiąg stanu cywilnego oraz określenia organów uprawnionych do przechowywania odpisów akt stanu cywilnego.

M.P. 1976 nr 9 poz. 46

Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1976 r. w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 234

Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.

Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.

Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dz.U. 1972 nr 47 poz. 298

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 października 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

M.P. 1971 nr 52 poz. 338

Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 października 1971 r. zmieniające zarządzenie w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.

M.P. 1971 nr 3 poz. 16

Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 grudnia 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.

Dz.U. 1964 nr 43 poz. 297

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U. 1964 nr 9 poz. 60

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dz.U. 1963 nr 59 poz. 328

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk.

M.P. 1963 nr 6 poz. 33

Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1962 r. w sprawie zasad wpisywania przyczyn zgonu w kartach zgonu.

M.P. 1962 nr 77 poz. 357

Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 września 1962 r. w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.

Dz.U. 1962 nr 10 poz. 46

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318

Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. Kodeks morski.

Dz.U. 1961 nr 39 poz. 202

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.

M.P. 1961 nr 33 poz. 154

Zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1961 r. w sprawie określenia organów państwowych obowiązanych do zawiadamiania urzędów stanu cywilnego o zdarzeniach i o aktach mających stanowić podstawę wpisu do ksiąg stanu cywilnego.

Dz.U. 1961 nr 21 poz. 105

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1961 r. w sprawie zmiany zakresu działania urzędów stanu cywilnego prezydiów gromadzkich rad narodowych i rad narodowych osiedli.

M.P. 1960 nr 79 poz. 365

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1960 r. w sprawie odznaki dla kierowników urzędów stanu cywilnego.

Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

1 - 100 z 111    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP