Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  górnicze urzędy:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1615

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnej zawartości sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego

Dz.U. 2016 poz. 1131

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. 2015 poz. 456

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

Dz.U. 2015 poz. 455

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku

Dz.U. 2015 poz. 196

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. 2014 poz. 812

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

Dz.U. 2014 poz. 613

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. 2012 poz. 520

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1659

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1675

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

Dz.U. 2009 nr 102 poz. 857

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie właściwości rzeczowej specjalistycznego urzędu górniczego — Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

M.P. 2007 nr 62 poz. 710

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu

Dz.U. 2006 nr 107 poz. 734

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

Dz.U. 2006 nr 90 poz. 630

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu

Dz.U. 2006 nr 90 poz. 629

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Tychach

Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. 2005 nr 69 poz. 620

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu

Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1054

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych

Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2037

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

M.P. 2003 nr 21 poz. 325

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2003 r.

Dz.U. 2002 nr 109 poz. 961

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

Dz.U. 2002 nr 96 poz. 864

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

Dz.U. 2002 nr 96 poz. 863

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu.

M.P. 2002 nr 13 poz. 224

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.

Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1190

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Dz.U. 1998 nr 150 poz. 986

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U. 1997 nr 73 poz. 457

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U. 1996 nr 97 poz. 452

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U. 1996 nr 82 poz. 379

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.U. 1995 nr 114 poz. 551

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U. 1995 nr 30 poz. 154

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

Dz.U. 1994 nr 92 poz. 436

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

Dz.U. 1994 nr 92 poz. 435

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.

M.P. 1994 nr 45 poz. 368

Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia kryteriów oceny zagrożeń naturalnych oraz trybu zaliczania złóż kopalin, ich części lub wyrobisk górniczych do poszczególnych stopni zagrożeń.

Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Dz.U. 1992 nr 40 poz. 170

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U. 1991 nr 105 poz. 455

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż.

Dz.U. 1991 nr 84 poz. 381

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1991 r. w sprawie określenia rodzaju przedsiębiorstw górniczych obowiązanych do uczestniczenia w kosztach działalności stacji ratownictwa górniczego oraz wielkości wnoszonych z tego tytułu opłat.

Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321

Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U. 1991 nr 31 poz. 128

Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie Prawa górniczego.

Dz.U. 1991 nr 23 poz. 96

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 1991 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń.

M.P. 1991 nr 20 poz. 144

Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zasad i trybu wydawania zezwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie środków strzałowych na potrzeby zakładu górniczego.

Dz.U. 1990 nr 14 poz. 89

Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1985 nr 37 poz. 178

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie ustanowienia nadzoru urzędów górniczych nad przedsiębiorstwami prowadzącymi roboty podziemne przy budowie szybkiej kolei miejskiej (metra) w Warszawie.

Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100

Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U. 1984 nr 35 poz. 186

Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

Dz.U. 1983 nr 44 poz. 203

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie niektórych przepisów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35

Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U. 1982 nr 45 poz. 291

Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o zmianie ustaw: o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U. 1982 nr 16 poz. 125

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U. 1981 nr 2 poz. 9

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1981 r. w sprawie wykonywania w stosunku do żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej kar orzeczonych za wykroczenia.

Dz.U. 1980 nr 24 poz. 98

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.

M.P. 1980 nr 13 poz. 63

Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 kwietnia 1980 r. w sprawie zasad prowadzenia rejestru obszarów górniczych oraz wydawania zaświadczeń, wyciągów i odpisów z tego rejestru.

Dz.U. 1978 nr 4 poz. 12

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1978 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze.

Dz.U. 1977 nr 16 poz. 64

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1977 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U. 1976 nr 22 poz. 140

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-Mechanicznych.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 234

Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dz.U. 1975 nr 32 poz. 171

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej.

Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.

Dz.U. 1973 nr 20 poz. 116

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie zasad i trybu wydawania zezwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie środków strzałowych na potrzeby zakładu górniczego.

Dz.U. 1973 nr 12 poz. 90

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania orzeczeń, nakazów karnych i postanowień kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312

Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Dz.U. 1971 nr 37 poz. 330

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie wykonania orzeczeń, nakazów karnych i postanowień kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 118

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

M.P. 1970 nr 2 poz. 11

Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1970 r. w sprawie współdziałania urzędów górniczych i organów państwowej administracji geologicznej w zakresie nadzoru nad robotami geologicznymi.

Dz.U. 1961 nr 23 poz. 114

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1961 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 21 października 1954 r. o urzędach górniczych.

Dz.U. 1959 nr 68 poz. 421

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie nadzoru urzędów górniczych nad kopalniami prowadzącymi roboty górnicze dla celów naukowo-badawczych, doświadczalnych i ochrony zabytków.

Dz.U. 1957 nr 37 poz. 158

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie organizacji komisji dyscyplinarnych przy urzędach górniczych i postępowania dyscyplinarnego.

Dz.U. 1957 nr 4 poz. 17

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1957 r. w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-Mechanicznych.

Dz.U. 1954 nr 47 poz. 223

Dekret z dnia 21 października 1954 r. o urzędach górniczych.

Dz.U. 1947 nr 70 poz. 435

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 października 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 października 1933 r. o egzaminach osób, ubiegających się o uprawnienia do wykonywania zawodu mierniczego górniczego.

Dz.U. 1945 nr 35 poz. 214

Rozporządzenie Ministra Przemysłu oraz Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 15 września 1945 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu o egzaminach osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania zawodu mierniczego górniczego.

M.P. 1945 nr 27 poz. 75

Zarządzenie Ministrów Przemysłu oraz Aprowizacji i Handlu z dnia 20 sierpnia 1945 r. w przedmiocie przelania na Wyższe Urzędy Górnicze niektórych uprawnień Ministra Przemysłu i Handlu, wynikających z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. - Prawo Górnicze

Dz.U. 1939 nr 59 poz. 390

Ustawa z dnia 28 czerwca 1939 r. o uprawnieniach Państwowego Instytutu Geologicznego w zakresie prac górniczych i terenowych.

Dz.U. 1938 nr 104 poz. 687

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1935 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej okręgowych urzędów górniczych.

Dz.U. 1935 nr 73 poz. 460

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 września 1935 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów górniczych.

Dz.U. 1935 nr 73 poz. 459

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1935 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej wyższych urzędów górniczych.

M.P. 1934 nr 146 poz. 193

Obwieszczenie Ministra Przemysłu i handlu z dnia 22 czerwca 1934 r. w o zmianie nazwy Okręgowego Urzędu Górniczego w Królewskiej Hucie na Okręgowy Urząd Górniczy w Chorzowie

Dz.U. 1933 nr 92 poz. 709

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 października 1933 r. o egzaminach osób, ubiegających się o uprawnienie do wykonywania zawodu mierniczego górniczego.

Dz.U. 1932 nr 68 poz. 632

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1932 r. w sprawie częściowego przekazania wyższym urzędom górniczym uprawnień, przewidzianych w art. 12 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1932 r. o opłatach od uprawnień górniczych.

Dz.U. 1932 nr 12 poz. 73

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 stycznia 1932 r. w sprawie ustanowienia właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów górniczych, podległych Wyższemu Urzędowi Górniczemu w Warszawie.

Dz.U. 1922 nr 53 poz. 489

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 czerwca 1922 r. w przedmiocie ustanowienia urzędów górniczych okręgowych w obrębie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Dz.U. 1922 nr 50 poz. 444

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1922 r. w przedmiocie utworzenia Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP