Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  główni księgowi:
 
< powrót
 
Dz.U. 2013 poz. 330

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości

Dz.U. 1997 nr 143 poz. 952

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

Dz.U. 1997 nr 67 poz. 423

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

Dz.U. 1994 nr 140 poz. 774

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad sporządzania i badania sprawozdań finansowych spółek, których akcje chociaż jednej emisji zostały dopuszczone i znajdują się w publicznym obrocie.

Dz.U. 1994 nr 121 poz. 592

Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dz.U. 1994 nr 106 poz. 511

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.

M.P. 1994 nr 36 poz. 313

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Dz.U. 1994 nr 4 poz. 17

Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1993 nr 38 poz. 165

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1993 r. w sprawie wyznaczenia pisma do ogłaszania sprawozdań finansowych.

M.P. 1992 nr 39 poz. 288

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie zwolnienia niektórych podmiotów od obowiązku corocznego badania i ogłaszania sprawozdań finansowych oraz formy i zakresu informacji ujawnionych w tych sprawozdaniach.

Dz.U. 1992 nr 6 poz. 27

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1991 nr 111 poz. 480

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie.

Dz.U. 1991 nr 72 poz. 318

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U. 1991 nr 40 poz. 174

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

Dz.U. 1990 nr 62 poz. 361

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 1990 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw państwowych, wysokości opłat za weryfikację oraz szczegółowych praw i obowiązków biegłych księgowych.

Dz.U. 1990 nr 26 poz. 152

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.

M.P. 1989 nr 44 poz. 356

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za weryfikację sprawozdań finansowych i stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.

Dz.U. 1988 nr 10 poz. 74

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulujących zasady działania przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1987 nr 25 poz. 137

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

M.P. 1987 nr 19 poz. 163

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za weryfikację sprawozdań finansowych i stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.

M.P. 1984 nr 30 poz. 203

Uchwała nr 167 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji jednostek i zakładów budżetowych.

M.P. 1984 nr 23 poz. 160

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1984 r. w sprawie opłat za weryfikację sprawozdań finansowych i stawek wynagrodzenia dyplomowanych biegłych księgowych.

Dz.U. 1984 nr 23 poz. 112

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przeprowadzania kompleksowej kontroli województw.

M.P. 1983 nr 22 poz. 124

Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie wykonywania kontroli przez organy administracji państwowej.

Dz.U. 1983 nr 22 poz. 96

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1983 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych organizacji spółdzielczych.

M.P. 1983 nr 8 poz. 50

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli podatkowej w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1983 nr 4 poz. 26

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie przeprowadzania kontroli finansowej oraz obowiązków kontrolowanych jednostek.

Dz.U. 1983 nr 3 poz. 19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.

Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289

Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.

Dz.U. 1982 nr 25 poz. 180

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

Dz.U. 1982 nr 25 poz. 179

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie głównych księgowych przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.

M.P. 1975 nr 14 poz. 81

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1975 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce".

Dz.U. 1975 nr 8 poz. 44

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1975 r. w sprawie uznania "Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1974 nr 45 poz. 268

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania.

Dz.U. 1974 nr 37 poz. 215

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1974 r. w sprawie zasad i trybu określania kierowniczych i innych samodzielnych stanowisk pracy dla celów związanych z uprawnieniem do oddzielnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz do ustalenia czasu trwania okresu próbnego.

M.P. 1963 nr 9 poz. 43

Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie trybu współdziałania Państwowej Inspekcji Handlowej z organami kontroli państwowej spółdzielczej i społecznej.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP