Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  giełdy:
 
< powrót
 
1 - 100 z 128    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1127

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

Dz.U. 2017 poz. 1089

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Dz.U. 2017 poz. 724

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2016 poz. 2288

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego

Dz.U. 2016 poz. 1948

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Dz.U. 2016 poz. 1252

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

Dz.U. 2016 poz. 904

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

Dz.U. 2016 poz. 719

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

Dz.U. 2016 poz. 139

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna

Dz.U. 2015 poz. 1618

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1505

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dz.U. 2015 poz. 1260

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1223

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Dz.U. 2015 poz. 478

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Dz.U. 2014 poz. 1406

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

Dz.U. 2014 poz. 197

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

Dz.U. 2013 poz. 984

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 1385

Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2010 nr 84 poz. 547

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

Dz.U. 2010 nr 48 poz. 284

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

Dz.U. 2010 nr 21 poz. 104

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2010 nr 6 poz. 30

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzenia do obrotu giełdowego praw majątkowych

Dz.U. 2009 nr 191 poz. 1481

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopad 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych

Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1447

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany

Dz.U. 2009 nr 165 poz. 1316

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2006 nr 68 poz. 486

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych

Dz.U. 2006 nr 25 poz. 188

Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisje Papierów Wartościowych i Giełd

Dz.U. 2006 nr 2 poz. 8

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych

Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1728

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów finansowych

Dz.U. 2005 nr 207 poz. 1727

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany

Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1713

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych maklerskimi instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek domu maklerskiego

Dz.U. 2005 nr 206 poz. 1712

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1699

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym

Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1537

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Dz.U. 2005 nr 121 poz. 1019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

Dz.U. 2005 nr 111 poz. 937

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Dz.U. 2005 nr 83 poz. 719

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

Dz.U. 2005 nr 71 poz. 641

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków udzielania przez domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i banki prowadzące rachunki papierów wartościowych pożyczek na nabycie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

Dz.U. 2005 nr 71 poz. 639

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych

Dz.U. 2005 nr 50 poz. 464

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu

Dz.U. 2005 nr 49 poz. 463

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dz.U. 2004 nr 197 poz. 2022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz za dokonanie wpisów do rejestrów prowadzonych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd

Dz.U. 2004 nr 186 poz. 1921

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu

Dz.U. 2004 nr 95 poz. 948

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia urzędowego rynku giełdowego

Dz.U. 2004 nr 95 poz. 946

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju, zakresu, terminów oraz częstotliwości przekazywania informacji przez spółkę prowadzącą giełdę

Dz.U. 2004 nr 94 poz. 905

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych

Dz.U. 2004 nr 64 poz. 594

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw

Dz.U. 2004 nr 51 poz. 498

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy o giełdach towarowych

Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2216

Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o giełdach towarowych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 84 poz. 774

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 55 poz. 482

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska

Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1686

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o giełdach towarowych.

Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1353

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie zakresu, trybu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd niektórych informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarowych domów maklerskich.

Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1352

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu i warunków postępowania towarowych domów maklerskich.

Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1273

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1241

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach.

Dz.U. 2002 nr 57 poz. 520

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych wymaganych do prowadzenia działalności maklerskiej przez niektóre podmioty oraz do prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez bank.

Dz.U. 2002 nr 49 poz. 447

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Dz.U. 2002 nr 46 poz. 426

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie zakresu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych.

Dz.U. 2002 nr 38 poz. 354

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych.

Dz.U. 2002 nr 36 poz. 328

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

Dz.U. 2002 nr 10 poz. 93

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych.

Dz.U. 2002 nr 10 poz. 92

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych towarowego domu maklerskiego.

Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1753

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska.

Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1570

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu.

Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1569

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1568

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1022

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.U. 2001 nr 86 poz. 939

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach.

Dz.U. 2001 nr 50 poz. 513

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

Dz.U. 2000 nr 103 poz. 1099

Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

Dz.U. 2000 nr 79 poz. 896

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1271

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości kapitału akcyjnego spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy.

Dz.U. 1998 nr 163 poz. 1158

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej domów maklerskich oraz banków prowadzących działalność maklerską i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych.

Dz.U. 1998 nr 85 poz. 540

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie emisji obligacji drugiej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oferowanych na przetargach oraz jej warunków.

Dz.U. 1998 nr 26 poz. 149

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie określenia minimalnej wysokości kapitału akcyjnego spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy.

Dz.U. 1998 nr 26 poz. 148

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie określenia minimalnej wysokości kapitału akcyjnego spółki prowadzącej giełdę papierów wartościowych.

Dz.U. 1997 nr 118 poz. 754

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

M.P. 1997 nr 11 poz. 77

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 10 lutego 1997 r. w sprawie trybu i warunków wprowadzania do publicznego obrotu szczególnych praw z papierów wartościowych (opcji i transakcji terminowych).

Dz.U. 1996 nr 126 poz. 591

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i memorandum informacyjne.

M.P. 1996 nr 52 poz. 482

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zakresu obowiązków informacyjnych i publikacyjnych dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi.

M.P. 1996 nr 7 poz. 82

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1996 r. w sprawie zaniechania ustalenia i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów zagranicznych osób prawnych.

M.P. 1996 nr 4 poz. 40

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również określenia wzorów sprawozdań finansowych, wydzielonych w ramach banku organizacyjnie i finansowo wewnętrznych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność maklerską.

M.P. 1996 nr 4 poz. 39

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również określenia wzorów sprawozdań finansowych, podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie.

M.P. 1996 nr 4 poz. 38

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, w tym również określenia wzorów sprawozdań finansowych, funduszy powierniczych.

Dz.U. 1996 nr 2 poz. 12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie szczególnych warunków, którym powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych.

Dz.U. 1995 nr 90 poz. 448

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli.

M.P. 1995 nr 35 poz. 420

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 7 lipca 1995 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez przedsiębiorstwo maklerskie transakcji i rozliczeń, zasad prowadzenia ewidencji tych transakcji oraz trybu postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

M.P. 1995 nr 32 poz. 376

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

M.P. 1995 nr 21 poz. 257

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 5 kwietnia 1995 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych innych niż banki jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu.

Dz.U. 1994 nr 128 poz. 631

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1994 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i memorandum informacyjne.

Dz.U. 1994 nr 123 poz. 602

Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie.

Dz.U. 1994 nr 69 poz. 299

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania ceny progu, ceny zagranicznej i stawki opłaty wyrównawczej na towary rolne i spożywcze.

Dz.U. 1994 nr 58 poz. 239

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.

M.P. 1994 nr 57 poz. 486

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 1994 r. w sprawie założeń polityki społeczno-gospodarczej na 1995 r.

M.P. 1994 nr 53 poz. 452

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 31 sierpnia 1994 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości ogłaszania sprawozdań o stanie funduszy powierniczych.

M.P. 1994 nr 40 poz. 341

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 7 lipca 1994 r. w sprawie zakresu i terminów dostarczania przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie informacji dotyczących jego działalności i sytuacji finansowej.

M.P. 1994 nr 36 poz. 314

Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie sposobu ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji oraz warunków nabywania tą drogą akcji notowanych na giełdzie.

1 - 100 z 128    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP