Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  grunty:
 
< powrót
 
1 - 100 z 419    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1121

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

Dz.U. 2017 poz. 624

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Dz.U. 2016 poz. 2147

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. 2016 poz. 1858

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dz.U. 2015 poz. 1774

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. 2015 poz. 1473

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną

Dz.U. 2015 poz. 782

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. 2015 poz. 469

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

Dz.U. 2014 poz. 1444

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną

Dz.U. 2014 poz. 897

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Dz.U. 2014 poz. 518

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. 2013 poz. 1551

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Dz.U. 2013 poz. 1222

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Dz.U. 2013 poz. 712

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego

Dz.U. 2013 poz. 503

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dz.U. 2012 poz. 1246

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Dz.U. 2012 poz. 540

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów

Dz.U. 2011 nr 165 poz. 985

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Dz.U. 2011 nr 93 poz. 543

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

M.P. 2011 nr 59 poz. 579

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej

M.P. 2011 nr 58 poz. 578

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna

M.P. 2011 nr 56 poz. 567

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker

M.P. 2011 nr 55 poz. 566

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły

M.P. 2011 nr 52 poz. 561

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby

M.P. 2011 nr 51 poz. 560

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju

M.P. 2011 nr 49 poz. 549

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

M.P. 2011 nr 40 poz. 451

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

M.P. 2011 nr 38 poz. 425

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru

M.P. 2011 nr 37 poz. 424

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft

Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. 2010 nr 29 poz. 151

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów

Dz.U. 2010 nr 15 poz. 79

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną

Dz.U. 2009 nr 42 poz. 334

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne

Dz.U. 2008 nr 224 poz. 1477

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną

Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1412

Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dz.U. 2007 nr 173 poz. 1218

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2006 nr 226 poz. 1652

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

Dz.U. 2006 nr 142 poz. 1023

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne

Dz.U. 2006 nr 127 poz. 882

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dz.U. 2006 nr 124 poz. 859

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Dz.U. 2006 nr 84 poz. 582

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Dz.U. 2006 nr 84 poz. 581

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Dz.U. 2006 nr 13 poz. 90

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Dz.U. 2005 nr 200 poz. 1649

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1593

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1419

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Dz.U. 2005 nr 69 poz. 625

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2005 r. sygn. akt K 30/03

Dz.U. 2005 nr 11 poz. 81

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie warunków i trybu wypłaty odprawy mieszkaniowej

Dz.U. 2005 nr 7 poz. 55

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

Dz.U. 2004 nr 213 poz. 2157

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Dz.U. 2004 nr 163 poz. 1711

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

Dz.U. 2004 nr 107 poz. 1138

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości

Dz.U. 2004 nr 94 poz. 925

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Dz.U. 2003 nr 200 poz. 1953

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1711

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1124

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1116

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2036

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1592

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.

Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1074

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie określenia sposobu stwierdzania stanu posiadania mienia przez jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dz.U. 2002 nr 110 poz. 967

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich.

Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1646

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1514

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Dz.U. 2001 nr 81 poz. 875

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2001 nr 19 poz. 228

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych.

Dz.U. 2001 nr 11 poz. 89

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Dz.U. 2001 nr 4 poz. 29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.

Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1268

Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1086

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dz.U. 2000 nr 29 poz. 355

Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali.

Dz.U. 2000 nr 6 poz. 70

Ustawa z dnia 7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw.

Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1013

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawek szacunkowych gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

Dz.U. 1998 nr 52 poz. 327

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.

Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Dz.U. 1997 nr 102 poz. 647

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

Dz.U. 1997 nr 101 poz. 636

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat.

Dz.U. 1997 nr 95 poz. 585

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie wykazu gruntów, które stały się przedmiotem użytkowania wieczystego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, oraz budynków i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach, które stały się własnością Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, będących następnie przedmiotem podziału na podstawie art. 45 ustawy o zaiązkach zawodowych.

Dz.U. 1997 nr 80 poz. 493

Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości na terenach objętych powodzią z lipca 1997 r.

Dz.U. 1997 nr 75 poz. 470

Ustawa z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o udzielaniu dotacji z budżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Dz.U. 1997 nr 75 poz. 467

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dz.U. 1997 nr 68 poz. 435

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U. 1997 nr 41 poz. 252

Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1997 nr 24 poz. 123

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.U. 1997 nr 14 poz. 82

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Dz.U. 1997 nr 9 poz. 44

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

Dz.U. 1996 nr 158 poz. 813

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Dz.U. 1996 nr 156 poz. 775

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1996 nr 154 poz. 749

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U. 1996 nr 149 poz. 704

Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin.

Dz.U. 1996 nr 131 poz. 617

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych.

Dz.U. 1996 nr 115 poz. 550

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przejmowania składników mienia oraz wierzytelności i zobowiązań jednostek organizacyjnych przejmowanych przez wojewodów.

Dz.U. 1996 nr 114 poz. 542

Ustawa z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

Dz.U. 1996 nr 107 poz. 502

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

1 - 100 z 419    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP