Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zabezpieczenia:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 821

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

Dz.U. 2017 poz. 429

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Dz.U. 2017 poz. 416

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

Dz.U. 2017 poz. 378

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe

Dz.U. 2017 poz. 340

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju

Dz.U. 2017 poz. 337

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego

Dz.U. 2017 poz. 214

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2016 poz. 1279

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

Dz.U. 2016 poz. 891

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych

Dz.U. 2016 poz. 835

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych

Dz.U. 2016 poz. 739

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

Dz.U. 2015 poz. 1963

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Dz.U. 2015 poz. 238

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

Dz.U. 2014 poz. 1837

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe

Dz.U. 2014 poz. 1830

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego

Dz.U. 2014 poz. 752

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym

Dz.U. 2013 poz. 1036

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2013 poz. 988

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym

Dz.U. 2012 poz. 942

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych

Dz.U. 2010 nr 160 poz. 1076

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Dz.U. 2010 nr 158 poz. 1064

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe

Dz.U. 2010 nr 158 poz. 1063

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1059

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego

Dz.U. 2010 nr 156 poz. 1049

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju

Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1098

Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanym w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1097

Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisane w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1096

Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Dz.U. 2009 nr 133 poz. 1095

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Dz.U. 2009 nr 108 poz. 904

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Dz.U. 2009 nr 108 poz. 902

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Dz.U. 2009 nr 42 poz. 341

Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Dz.U. 2008 nr 118 poz. 752

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej na finansowanie zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym

Dz.U. 2006 nr 124 poz. 862

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1393

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stosowanego we współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego wykonywania orzeczeń o zatrzymaniu dowodów i zabezpieczeniu mienia na poczet przepadku

Dz.U. 2004 nr 91 poz. 871

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych

Dz.U. 2004 nr 58 poz. 560

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania kaucji oraz określenia form zabezpieczenia majątkowego

Dz.U. 2004 nr 35 poz. 314

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Dz.U. 2002 nr 96 poz. 854

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Dz.U. 2002 nr 71 poz. 654

Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii.

Dz.U. 2002 nr 43 poz. 387

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny.

Dz.U. 2002 nr 43 poz. 385

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia.

Dz.U. 2002 nr 37 poz. 336

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Dz.U. 2002 nr 19 poz. 190

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego.

Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1674

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1673

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1631

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1368

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 2001 nr 121 poz. 1306

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1132

Oświadczenie Rządowe z dnia 29 marca 2001 r. dotyczące zatwierdzenia Porozumienia, sporządzonego w Wiedniu dnia 19 września 2000 r., w sprawie realizacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1998 r.

Dz.U. 2001 nr 104 poz. 1131

Porozumienie sporządzone w Wiedniu dnia 19 września 2000 r. w sprawie realizacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1998 r.

Dz.U. 2001 nr 86 poz. 945

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.

Dz.U. 2001 nr 64 poz. 646

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.

Dz.U. 2001 nr 19 poz. 231

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1048

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1045

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.

Dz.U. 2000 nr 8 poz. 88

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.

Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1125

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

Dz.U. 1999 nr 16 poz. 147

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 lutego 1999 r. w sprawie zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich z tytułu prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji lub poczty.

Dz.U. 1999 nr 16 poz. 141

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej.

Dz.U. 1998 nr 138 poz. 891

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

Dz.U. 1998 nr 87 poz. 554

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielanych przez banki kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

Dz.U. 1998 nr 80 poz. 521

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

M.P. 1935 nr 160 poz. 193

Wykaz długów Państwa i przez Państwo przyjętych gwarancyj finansowych na dzień 1 lipca 1935 r.

M.P. 1934 nr 155 poz. 205

Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 lipca 1934 r. ustalające kurs, podług którego mogą być przyjmowane papiery wartościowe przez władze i urzędy państwowe, jako wadja przy przetargach oraz jako kaucje na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju umów lub zaliczek, wypłacanych na dostawy i roboty rządowe, jak również na zabezpieczenie udzielanych przez Skarb Państwa kredytów akcyzowych, celnych i transportowych.

M.P. 1932 nr 15 poz. 19

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1932 r. w sprawie zwolnienia od osobnego zabezpieczenia celnego statków powietrznych, wprowadzanych na podstawie międzynarodowych książeczek z lotniczemi przepustkami granicznemi.

M.P. 1930 nr 152 poz. 231

Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 30 maja 1930 r. w sprawie sposobu asygnacji

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP