Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zadrzewienia:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 1161

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dz.U. 2015 poz. 909

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dz.U. 2015 poz. 671

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 1153

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach

Dz.U. 2013 poz. 1205

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2086

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1138

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar.

Dz.U. 1995 nr 79 poz. 399

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych.

Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U. 1994 nr 140 poz. 772

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196

Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Dz.U. 1993 nr 133 poz. 638

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U. 1993 nr 40 poz. 183

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy - Prawo wodne.

Dz.U. 1992 nr 67 poz. 338

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planów urządzania lasu.

M.P. 1992 nr 19 poz. 141

Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez nadleśnictwo lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Dz.U. 1991 nr 125 poz. 558

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dz.U. 1991 nr 89 poz. 404

Obwieszczenie Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 września 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

Dz.U. 1990 nr 88 poz. 512

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

Dz.U. 1990 nr 42 poz. 245

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U. 1989 nr 52 poz. 310

Obwieszczenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach.

Dz.U. 1987 nr 41 poz. 240

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie wysokości, zasad i trybu nakładania oraz ściągania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

Dz.U. 1986 nr 48 poz. 239

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

Dz.U. 1986 nr 7 poz. 40

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1986 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U. 1986 nr 6 poz. 33

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

M.P. 1984 nr 14 poz. 101

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1 marca 1984 r. w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Dz.U. 1983 nr 44 poz. 201

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o utworzeniu Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.U. 1982 nr 21 poz. 154

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1980 nr 24 poz. 93

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian.

Dz.U. 1980 nr 24 poz. 92

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie zasad tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych.

Dz.U. 1980 nr 21 poz. 80

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 września 1980 r. w sprawie zasad uznawania terenów zadrzewionych na obszarach wsi za parki wiejskie, ochrony tych parków i zarządzania nimi.

Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.

M.P. 1974 nr 38 poz. 215

Uchwała nr 253 Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1974 r. w sprawie zadrzewienia kraju.

Dz.U. 1972 nr 51 poz. 332

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 2 grudnia 1972 r. w sprawie zadrzewień dróg publicznych objętych zakresem działania Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

Dz.U. 1970 nr 9 poz. 76

Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 2 kwietnia 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach.

Dz.U. 1963 nr 9 poz. 55

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 marca 1963 r. w sprawie zadrzewień dróg publicznych podlegających nadzorowi Ministra Komunikacji.

Dz.U. 1962 nr 26 poz. 124

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 2 kwietnia 1962 r. w sprawie zadrzewiania gruntów i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie kolei oraz urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów ochronnych przeciwpożarowych.

Dz.U. 1962 nr 20 poz. 90

Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o drogach publicznych.

Dz.U. 1960 nr 54 poz. 311

Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP