Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 1984

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Dz.U. 2016 poz. 800

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Dz.U. 2015 poz. 1296

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dz.U. 2015 poz. 111

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Dz.U. 2013 poz. 1645

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dz.U. 2013 poz. 387

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz

Dz.U. 2012 poz. 1456

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dz.U. 2012 poz. 592

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1707

Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

M.P. 2011 nr 15 poz. 156

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r.

Dz.U. 2009 nr 43 poz. 349

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

M.P. 2009 nr 11 poz. 138

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008 r. i w drugim półroczu 2008 r.

Dz.U. 2008 nr 86 poz. 522

Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Dz.U. 2007 nr 69 poz. 469

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 2007 r. sygn. akt K 40/04

Dz.U. 2007 nr 69 poz. 467

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 r. sygn. akt K 40/04

Dz.U. 1998 nr 134 poz. 876

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U. 1998 nr 75 poz. 486

Ustawa z dnia 7 maja 1998 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dz.U. 1997 nr 134 poz. 889

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz.U. 1997 nr 91 poz. 565

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wysokości odpisu na ten fundusz.

Dz.U. 1997 nr 82 poz. 518

Ustawa z dnia 9 maja 1997 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1997 nr 80 poz. 491

Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

M.P. 1997 nr 9 poz. 73

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 1996 r. i w drugim półroczu 1996 r.

Dz.U. 1996 nr 147 poz. 686

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1996 nr 139 poz. 647

Ustawa z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1996 nr 90 poz. 407

Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350

Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Dz.U. 1996 nr 70 poz. 335

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dz.U. 1996 nr 50 poz. 215

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

M.P. 1996 nr 48 poz. 461

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

Dz.U. 1996 nr 34 poz. 148

Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o organizacjach pracodawców oraz ustawy o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych.

Dz.U. 1995 nr 136 poz. 673

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej akademii wojskowych.

Dz.U. 1995 nr 127 poz. 615

Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 1995 r. o utracie mocy obowiązującej art. 38 ustawy o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1995 nr 68 poz. 343

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1995 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.U. 1995 nr 43 poz. 225

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz.

Dz.U. 1995 nr 37 poz. 182

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 1995 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej więziennictwa, nie będących funkcjonariuszami Służby Więziennej, oraz wysokości odpisu na ten fundusz.

Dz.U. 1995 nr 19 poz. 94

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz.U. 1994 nr 132 poz. 678

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników cywilnych wojska oraz wysokości odpisu na ten fundusz.

Dz.U. 1994 nr 90 poz. 419

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1994 nr 80 poz. 368

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1994 nr 43 poz. 168

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dz.U. 1981 nr 13 poz. 64

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Dz.U. 1981 nr 13 poz. 63

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.

Dz.U. 1977 nr 19 poz. 79

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.

Dz.U. 1976 nr 34 poz. 203

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.

Dz.U. 1973 nr 1 poz. 1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1972 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1972 w państwowych przedsiębiorstwach handlowych i przemysłu gastronomicznego.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP