Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zakłady poprawcze:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 487

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Dz.U. 2016 poz. 2287

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Dz.U. 2016 poz. 2264

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

Dz.U. 2016 poz. 995

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Dz.U. 2015 poz. 1809

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Dz.U. 2015 poz. 1766

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Dz.U. 2014 poz. 1054

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Dz.U. 2014 poz. 83

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

Dz.U. 2013 poz. 1327

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Dz.U. 2013 poz. 629

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Dz.U. 2013 poz. 484

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

Dz.U. 2012 poz. 1392

Rozporządzenie Ministra Sprawidliwości z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Dz.U. 2012 poz. 1238

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

Dz.U. 2012 poz. 1114

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt U 1/12

Dz.U. 2012 poz. 932

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży

Dz.U. 2012 poz. 110

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu nieletnich w hostelu oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach

Dz.U. 2011 nr 135 poz. 795

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób

Dz.U. 2011 nr 110 poz. 650

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich

Dz.U. 2011 nr 99 poz. 576

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wysokości stypendium dla nieletnich odbywających praktyczną naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich

Dz.U. 2011 nr 48 poz. 248

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

Dz.U. 2009 nr 141 poz. 1153

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

Dz.U. 2009 nr 119 poz. 996

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

M.P. 2008 nr 40 poz. 353

Zarządzenie Nr 54 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zniesienia Zespołu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży

Dz.U. 2007 nr 121 poz. 837

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych

Dz.U. 2007 nr 93 poz. 627

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Dz.U. 2005 nr 25 poz. 203

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii

Dz.U. 2004 nr 188 poz. 1947

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich

Dz.U. 2002 nr 34 poz. 317

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno - konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

M.P. 2002 nr 12 poz. 216

Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży.

Dz.U. 2002 nr 11 poz. 109

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1359

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1293

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1205

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek.

Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1157

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z posług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Dz.U. 2001 nr 81 poz. 886

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich.

Dz.U. 2001 nr 67 poz. 680

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Dz.U. 2001 nr 56 poz. 592

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Dz.U. 2001 nr 52 poz. 550

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej.

Dz.U. 2000 nr 91 poz. 1010

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dz.U. 2000 nr 81 poz. 909

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Dz.U. 2000 nr 19 poz. 239

Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1309

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

Dz.U. 1999 nr 88 poz. 991

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych.

Dz.U. 1999 nr 82 poz. 927

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

Dz.U. 1998 nr 127 poz. 844

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 1998 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.

M.P. 1997 nr 76 poz. 706

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z nieletnimi.

M.P. 1997 nr 58 poz. 560

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w zakładach poprawczych schroniskach dla nieletnich i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Dz.U. 1997 nr 58 poz. 361

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie rodzajów i organizacji zakładów poprawczych oraz zasad pobytu w nich nieletnich.

Dz.U. 1996 nr 154 poz. 746

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Dz.U. 1996 nr 140 poz. 658

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

Dz.U. 1996 nr 87 poz. 396

Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Dz.U. 1996 nr 80 poz. 375

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Dz.U. 1996 nr 70 poz. 334

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 1996 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U. 1996 nr 67 poz. 329

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.

M.P. 1996 nr 40 poz. 393

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Dz.U. 1995 nr 101 poz. 504

Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1995 nr 89 poz. 443

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

M.P. 1995 nr 67 poz. 755

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od niektórych warsztatów szkolnych i przywięziennych zakładów pracy.

M.P. 1995 nr 31 poz. 366

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Dz.U. 1995 nr 19 poz. 98

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w zakładach poprawczych.

M.P. 1995 nr 12 poz. 146

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od niektórych warsztatów szkolnych oraz przywięziennych zakładów pracy.

M.P. 1994 nr 31 poz. 255

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.

M.P. 1994 nr 10 poz. 80

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Dz.U. 1993 nr 91 poz. 419

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudżetowej.

Dz.U. 1992 nr 97 poz. 483

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w zakładach poprawczych.

Dz.U. 1992 nr 59 poz. 301

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu Pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych.

M.P. 1985 nr 46 poz. 309

Obwieszczenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 146 Rady Ministrów z dnia 20 września 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

M.P. 1984 nr 11 poz. 76

Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

Dz.U. 1983 nr 26 poz. 126

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie organizacji i zasad pobytu nieletnich w zakładach poprawczych.

Dz.U. 1983 nr 26 poz. 125

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach nieletnich.

Dz.U. 1983 nr 25 poz. 112

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w przedmiocie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

M.P. 1983 nr 12 poz. 75

Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dz.U. 1982 nr 29 poz. 209

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych.

M.P. 1978 nr 32 poz. 119

Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

Dz.U. 1975 nr 32 poz. 175

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych.

M.P. 1968 nr 40 poz. 278

Uchwała nr 285 Rady Ministrów z dnia 17 września 1968 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków niezbędnych dla podniesienia warunków pracy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Dz.U. 1968 nr 26 poz. 173

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1968 r. w sprawie zasad i trybu stosowania niektórych przepisów ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych w więzieniach i zakładach dla nieletnich.

Dz.U. 1967 nr 45 poz. 225

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1967 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób przebywających w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich, wykonujących pracę w tych zakładach albo poza nimi.

M.P. 1966 nr 44 poz. 222

Uchwała nr 263 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1966 r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków niezbędnych dla podniesienia warunków pracy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Dz.U. 1964 nr 34 poz. 223

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1964 r. w sprawie badań lekarskich mających na celu wykrywanie chorób wenerycznych.

Dz.U. 1962 nr 26 poz. 120

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Dz.U. 1962 nr 12 poz. 56

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy wobec osób przebywających w więzieniach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

M.P. 1960 nr 54 poz. 260

Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1960 r. w sprawie zmiany systemu wynagradzania pracowników, zatrudnionych w warsztatach szkolnych szkół zawodowych, podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

Dz.U. 1957 nr 49 poz. 240

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych i schronisk oraz zarządu zakładów dla nieletnich.

M.P. 1956 nr 62 poz. 745

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1956 r. w sprawie ustalenia wzoru umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych, schronisk i zarządu zakładów dla nieletnich.

M.P. 1956 nr 19 poz. 257

Uchwała Nr 102 Prezydium Rządu z dnia 22 lutego 1956 r. w sprawie środków niezbędnych dla podniesienia warunków pracy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Dz.U. 1956 nr 8 poz. 44

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych dla nieletnich.

Dz.U. 1955 nr 13 poz. 74

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych dla nieletnich.

Dz.U. 1934 nr 72 poz. 692

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 27 czerwca 1934 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych.

Dz.U. 1928 nr 94 poz. 831

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1928 r. o zaszeregowaniu do grup uposażenia funkcjonarjuszów niższych w zakładach wychowawczo-poprawczych dla przestępców nieletnich i ustalenia dla nich tytułów.

Dz.U. 1928 nr 36 poz. 330

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zakładach wychowawczo-poprawczych.

Dz.U. 1922 nr 27 poz. 224

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 11 kwietnia 1922 r. o przejęciu Zakładu wychowawczo-poprawczego w Przedzielnicy pod zarząd Ministerstwa Sprawiedliwości.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP