Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zakłady pracy:
 
< powrót
 
Dz.U. 2013 poz. 1479

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Dz.U. 2013 poz. 170

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1101

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2005 r. o sprostowaniu błędu

Dz.U. 2005 nr 103 poz. 869

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1902

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1013

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu

Dz.U. 2002 nr 70 poz. 650

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Dz.U. 2002 nr 58 poz. 535

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Dz.U. 1996 nr 34 poz. 148

Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o organizacjach pracodawców oraz ustawy o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych.

Dz.U. 1995 nr 134 poz. 661

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu.

M.P. 1995 nr 67 poz. 755

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od niektórych warsztatów szkolnych i przywięziennych zakładów pracy.

M.P. 1984 nr 15 poz. 104

Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie zwiedzania zakładów pracy przez wycieczki krajowe i zagraniczne.

M.P. 1982 nr 19 poz. 165

Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie służby pracowniczej w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Dz.U. 1981 nr 28 poz. 145

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad przechodzenia na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie do dnia 31 grudnia 1981 r.

M.P. 1981 nr 21 poz. 195

Uchwała nr 169 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1981 r. w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę.

Dz.U. 1981 nr 19 poz. 95

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie szczególnych zasad przechodzenia na emeryturę pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie do dnia 31 grudnia 1981 r.

Dz.U. 1981 nr 13 poz. 64

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Dz.U. 1981 nr 12 poz. 60

Uchwała Rady Państwa z dnia 19 marca 1981 r. w sprawie trybu wykonywania przez Państwową Inspekcję Pracy czynności kontrolnych oraz obowiązków zakładów pracy w tym zakresie.

Dz.U. 1978 nr 23 poz. 104

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U. 1978 nr 5 poz. 14

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego oraz od pracowników zatrudnionych w tych zakładach.

Dz.U. 1977 nr 34 poz. 148

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1977 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu nagród, w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.

Dz.U. 1977 nr 19 poz. 79

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.

M.P. 1976 nr 36 poz. 160

Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1976 r. w sprawie trybu przyjmowania pracowników do pracy w uspołecznionych zakładach pracy.

Dz.U. 1976 nr 34 poz. 203

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.

Dz.U. 1976 nr 13 poz. 77

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 marca 1976 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w zakładach pracy.

Dz.U. 1975 nr 45 poz. 236

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

Dz.U. 1974 nr 49 poz. 306

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

M.P. 1966 nr 37 poz. 189

Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 15 lipca 1966 r. w sprawie określenia organów właściwych do uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji i projektów wstępnych budowy lub przebudowy zakładów pod względem ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczaniem.

Dz.U. 1937 nr 16 poz. 107

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zakładów pracy ściśle z rolnictwem związanych, a nie posiadających przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego.

M.P. 1936 nr 117 poz. 210

Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 31 marca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego na obszarze województwa poznańskiego z wyłączeniem miast Bydgoszczy, Inowrocławia i Gniezna, oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, wyrzyskiego i szubińskiego

M.P. 1936 nr 113 poz. 203

Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1936 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 31 marca 1936 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego), galanteryjnego oraz dla zakładów handlowych na terenie województwa poznańskiego z wyłączeniem miast Bydgoszczy, Inowrocławia i Gniezna oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego, wyrzyskiego i szubińskiego.

M.P. 1936 nr 112 poz. 200

Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 2 maja 1936 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 4 marca 1936 r. ustalającej płace pracowników krawieckich, mocy powszechnie obowiązującej na terenie m. Torunia i powiatu toruńskiego.

M.P. 1934 nr 281 poz. 389

Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 9 listopada 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, oraz z wyłączeniem przemysłu spirytusowego), galanteryjnego oraz dla zakładów handlowych, położonych w województwie poznańskiem z wyłączeniem powiatów: ostrowskiego, gnieźnieńskiego, bydgoskiego, inowrocławskiego, wyrzyskiego i szubińskiego oraz miast: Ostrowa, Gniezna, Bydgoszczy i Inowrocławia.

M.P. 1934 nr 196 poz. 256

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 25 maja 1934 r. mocy obowiązującej dla niektórych gałęzi przemysłu na obszarze województwa pomorskiego i niektórych powiatów województwa poznańskiego.

M.P. 1934 nr 190 poz. 249

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 25 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłów różnych i zakładów handlowych w niektórych powiatach województwa poznańskiego.

M.P. 1934 nr 188 poz. 246

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 sierpnia 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 25 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego w niektórych powiatach województwa poznańskiego

M.P. 1934 nr 165 poz. 219

Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1934 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 25 czerwca 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego w m. Poznaniu i w województwie poznańskiem.

M.P. 1934 nr 154 poz. 204

Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1934 r, w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej z dnia 25 maja 1934 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych województwa pomorskiego m. Bydgoszczy i m. Inowrocławia oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, szubińskiego i wyrzyskiego.

M.P. 1934 nr 130 poz. 176

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 maja 1934 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 24 marca 1934 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów graficznych w województwie pomorskiem.

Dz.U. 1934 nr 11 poz. 95

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zakładów pracy ściśle z rolnictwem związanych, a nie posiadających przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego.

M.P. 1933 nr 195 poz. 227

Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 1933 r. w sprawie podania o nadanie umowie zbiorowej, zawartej w dniu 14 lipca 1933 r. w Gnieźnie, mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłowych i handlowych na terenie miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru, przepysłu sppirytusowego i garbarskiego oraz z wyłączeniem robotników wykwalifikowanych przemysłu budowlanego.

M.P. 1933 nr 151 poz. 191

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 23 marca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu metalowego w województwie poznańskiem z wyłączeniem miast: Bydgoszczy, Inowrocławia, Gniezna i Ostrowa, oraz powiatów: bydgoskiego, wyrzyskiego, szubińskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego i ostrowskiego.

M.P. 1933 nr 150 poz. 190

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 czerwca 1933 r. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 23 marca 1933 r. mocy obowiązującej dla wszystkich zakładów przemysłu chemicznego, spożywczego (z wyłączeniem wyrobu i rafinerji cukru), spedytorskiego, włókienniczego, galanteryjnego oraz dla wszystkich zakładów handlowych w województwie poznańskiem z wyłączeniem miast: Bydgoszczy, Inowrocławia Gniezna i Ostrowa oraz powiatów: bydgoskiego, wyrzyskiego, szubińskiego, inowrocławskiego, gnieźnieńskiego i ostrowskiego.

Dz.U. 1931 nr 77 poz. 614

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i lwowskiem.

Dz.U. 1931 nr 61 poz. 497

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 lipca 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pracy w województwach: śląskiem, kieleckiem i lwowskiem.

Dz.U. 1931 nr 60 poz. 484

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1931 r. w sprawie likwidacji Państwowych Zakładów Przemysłowo-Szkolnych dla inwalidów w Piotrkowie.

Dz.U. 1930 nr 47 poz. 397

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy "Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żelaza Białogon", "Suchedniowska Fabryka Odlewów i Huta Ludwików Sp. Akc." oraz "Zakłady Przemysłowe, Odlewnia Żelaza i Emaljernia Kamienna - Jan Witwicki".

Dz.U. 1930 nr 47 poz. 393

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy przemysłu włókienniczego na terenie województwa łódzkiego.

Dz.U. 1930 nr 36 poz. 308

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1930 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom w zakładach pracy: "Zakłady Mechaniczne i Odlewnia Żelaza Białogon", "Suchedniowska Fabryka Odlewów i Huta Ludwików" oraz "Zakłady Przemysłowe, Odlewnia Żelaza i Emaljernia Kamienna - Jan Witwicki".

Dz.U. 1928 nr 96 poz. 848

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 listopada 1928 r. w sprawie zezwolenia niektórym kategorjom zakładów pracy na nieprowadzenie części rozrachunkowej w książeczkach obrachunkowych.

Dz.U. 1928 nr 96 poz. 846

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 listopada 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu, Komunikacji, Spraw Wojskowych, Robót Publicznych, Poczt i Telegrafów oraz Reform Rolnych o książeczkach obrachunkowych.

Dz.U. 1928 nr 38 poz. 375

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o uchyleniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 30 lipca 1925 r. o Zakładach Kórnickich.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP