Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zakaz:
 
< powrót
 
Dz.U. 2012 poz. 561

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

Dz.U. 2009 nr 23 poz. 144

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

Dz.U. 2004 nr 78 poz. 732

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dz.U. 2004 nr 10 poz. 83

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny

Dz.U. 2003 nr 167 poz. 1632

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia zakaźnych gąbczastych encefalopatii

Dz.U. 2003 nr 163 poz. 1584

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

Dz.U. 2002 nr 71 poz. 659

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia szczegółowej listy towarów zawierających substancje kontrolowane podlegających zakazowi przywozu z państw niebędących stronami Protokołu Montrealskiego.

Dz.U. 2001 nr 10 poz. 77

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2001 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Dz.U. 2001 nr 1 poz. 14

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu niektórych środków spożywczych.

Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1131

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii.

Dz.U. 1999 nr 53 poz. 562

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii.

Dz.U. 1998 nr 75 poz. 488

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

Dz.U. 1998 nr 65 poz. 429

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

Dz.U. 1998 nr 55 poz. 361

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia wykazu oraz centralnej ewidencji osób, wobec których w postępowaniu upadłościowym orzeczono zakaz prowadzenia określonej działalności.

Dz.U. 1998 nr 52 poz. 321

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu min przeciwpiechotnych z polskiego obszaru celnego.

Dz.U. 1998 nr 45 poz. 280

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

Dz.U. 1984 nr 30 poz. 152

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1984 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dz.U. 1984 nr 24 poz. 121

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U. 1978 nr 3 poz. 11

Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzonej w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.

Dz.U. 1939 nr 88 poz. 557

Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. w sprawie dokonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.

M.P. 1935 nr 214 poz. 241

Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 10 września 1935 r. L. D. IV. 25560/2/35 w sprawie stosowania zakazu przywozu do zegarów clonych w/g poz. 1173 p. 4 t. c.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP