Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zapasy:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 1986

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

M.P. 2015 poz. 263

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2014 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2015 r.

Dz.U. 2014 poz. 1814

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Dz.U. 2013 poz. 515

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych

Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1727

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych

Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1211

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości

Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1442

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.

Dz.U. 1998 nr 60 poz. 389

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

Dz.U. 1997 nr 125 poz. 802

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1997 r. w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

M.P. 1992 nr 7 poz. 50

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 stycznia 1992 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

Dz.U. 1988 nr 44 poz. 345

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie przeszacowania zasobów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania.

Dz.U. 1986 nr 29 poz. 146

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1984 r. w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.

Dz.U. 1986 nr 19 poz. 98

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.

Dz.U. 1984 nr 58 poz. 296

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.

Dz.U. 1984 nr 6 poz. 27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1984 r. w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.

Dz.U. 1983 nr 60 poz. 277

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 1983 r. w sprawie rozliczania z budżetem centralnym wyników przeszacowania zapasów u osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P. 1982 nr 28 poz. 250

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 26 listopada 1982 r. w sprawie rozporządzania przez jednostki gospodarki uspołecznionej zbędnymi pojazdami samochodowymi.

M.P. 1982 nr 24 poz. 209

Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów i jej organów, ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Dz.U. 1982 nr 22 poz. 156

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.

M.P. 1981 nr 24 poz. 216

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 15 września 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.

M.P. 1979 nr 5 poz. 45

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia 29 stycznia 1979 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.

Dz.U. 1977 nr 29 poz. 128

Rozporządzenie Ministra Hutnictwa z dnia 30 sierpnia 1977 r. w sprawie gospodarowania metalami nieżelaznymi.

M.P. 1973 nr 28 poz. 178

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 9 czerwca 1973 r. w sprawie zbędnego taboru kolejowego i urządzeń specjalistycznych, używanych w komunikacji kolejowej.

M.P. 1971 nr 46 poz. 292

Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki organizacyjne niektórymi ruchomymi składnikami majątkowymi.

M.P. 1960 nr 38 poz. 191

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie utrzymywania minimum zapasów niektórych artykułów spożywczych i przemysłowych w magazynach hurtowni powiatowych związków gminnych spółdzielni oraz w sklepach wiejskich spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

Dz.U. 1939 nr 37 poz. 247

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wojskowych o ulgach inwestycyjnych przy tworzeniu zapasów węgla.

Dz.U. 1938 nr 101 poz. 674

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o rejonach produkcji oraz o kontyngencie wewnętrznym i zapasie cukru na okres kampanijny 1939/40.

Dz.U. 1938 nr 13 poz. 89

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lutego 1938 r. o poruczeniu spraw aprowizacyjnych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.

Dz.U. 1936 nr 73 poz. 522

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 września 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustaleniu dalszego zapasu cukru na okres kampanijny 1935/36.

Dz.U. 1921 nr 23 poz. 127

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1921 r. w sprawie przymusowego ujawniania zapasów i wykupu przedmiotów powszechnego użytku.

Dz.U. 1918 nr 21 poz. 69

Dekret tymczasowy w sprawie utworzenia państwowego urzędu zakupu artykułów pierwszej potrzeby.

Dz.U. 1918 nr 17 poz. 44

Dekret o sekwestrze surowców, półfabrykatów i towarów.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP