Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zatrudnianie inwalidów i emerytów:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 538

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Dz.U. 2016 poz. 2046

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dz.U. 2016 poz. 928

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia

Dz.U. 2015 poz. 2265

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Dz.U. 2015 poz. 1886

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dz.U. 2014 poz. 1987

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Dz.U. 2014 poz. 1970

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Dz.U. 2014 poz. 1873

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dz.U. 2014 poz. 877

Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dz.U. 2013 poz. 29

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dz.U. 2012 poz. 986

Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dz.U. 2010 nr 101 poz. 648

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1709

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1297

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Dz.U. 2008 nr 14 poz. 92

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1366

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2262

Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dz.U. 2003 nr 88 poz. 808

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Dz.U. 2002 nr 9 poz. 87

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dz.U. 2000 nr 96 poz. 1054

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2000 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o zatrudnianiu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dz.U. 2000 nr 81 poz. 920

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2000 r. sygn. akt K. 26/99.

Dz.U. 1998 nr 143 poz. 923

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

M.P. 1995 nr 2 poz. 27

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej.

Dz.U. 1994 nr 53 poz.214

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Dz.U. 1994 nr 10 poz. 36

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

M.P. 1993 nr 32 poz. 330

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1993 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej.

Dz.U. 1993 nr 28 poz. 127

Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.

M.P. 1993 nr 3 poz. 11

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w grudniu 1992 r.

Dz.U. 1992 nr 71 poz. 357

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 września 1992 r. w sprawie zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

Dz.U. 1992 nr 46 poz. 207

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zasad i trybu jego obniżania.

M.P. 1992 nr 40 poz. 301

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 grudnia 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w listopadzie 1992 r.

M.P. 1992 nr 33 poz. 235

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1992 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej we wrześniu 1992 r.

M.P. 1992 nr 30 poz. 211

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w sierpniu 1992 r.

M.P. 1992 nr 27 poz. 194

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 1992 r. w sprawie wysokości najniższej emerytury i renty od dnia 1 września 1992 r.

M.P. 1992 nr 27 poz. 193

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lipcu 1992 r.

M.P. 1992 nr 17 poz. 133

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 czerwca 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w maju 1992 r.

M.P. 1992 nr 13 poz. 99

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w kwietniu 1992 r.

Dz.U. 1991 nr 110 poz. 472

Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dz.U. 1991 nr 46 poz. 201

Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

M.P. 1991 nr 45 poz. 321

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w listopadzie 1991 r.

M.P. 1991 nr 29 poz. 216

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 września 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w sierpniu 1991 r.

Dz.U. 1989 nr 6 poz. 38

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania ograniczeń w zakresie wypłaty emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich.

M.P. 1987 nr 24 poz. 198

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 1987 r. w sprawie określenia osób o ograniczonej sprawności do pracy traktowanych na równi z inwalidami oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Dz.U. 1985 nr 45 poz. 219

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie korzystania z zasobów pracy przez przedsiębiorstwa zagraniczne i przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym działające w zakresie drobnej wytwórczości.

Dz.U. 1985 nr 39 poz. 185

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zapewnienia warunków działania i rozwoju spółdzielczości inwalidów i spółdzielczości niewidomych.

Dz.U. 1984 nr 52 poz. 270

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o ustanowieniu tytułu honorowego "Zasłużony dla Kultury Narodowej".

Dz.U. 1984 nr 14 poz. 66

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 lutego 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów.

Dz.U. 1984 nr 3 poz. 14

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.

Dz.U. 1983 nr 75 poz. 337

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym.

Dz.U. 1983 nr 68 poz. 302

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1983 r. w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych organizowanych w przedsiębiorstwach produkujących na rynek.

Dz.U. 1983 nr 62 poz. 281

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. w sprawie zmniejszania milicyjnych emerytur i rent inwalidzkich w razie uzyskiwania dochodów z tytułu wynagrodzenia lub z innych źródeł.

Dz.U. 1983 nr 47 poz. 214

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 sierpnia 1983 r. w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu postępowania, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalania inwalidztwa.

Dz.U. 1983 nr 46 poz. 210

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.

Dz.U. 1983 nr 29 poz. 140

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie stosowania ograniczeń w zakresie wypłaty emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich.

Dz.U. 1983 nr 29 poz. 139

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

Dz.U. 1983 nr 17 poz. 80

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.

Dz.U. 1983 nr 15 poz. 76

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, w zakładach lecznictwa stacjonarnego oraz w zakładach szkolenia inwalidów.

Dz.U. 1983 nr 13 poz. 68

Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

M.P. 1979 nr 29 poz. 150

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 listopada 1979 r. w sprawie zasad kierowania do zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

M.P. 1979 nr 21 poz. 120

Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1979 r. w sprawie produkcji i zaopatrzenia w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej.

Dz.U. 1979 nr 13 poz. 87

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1979 r. w sprawie wykonywania działalności usługowej przez emerytów i rencistów.

Dz.U. 1975 nr 34 poz. 188

Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 października 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 1974 nr 51 poz. 325

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku.

Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280

Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 1974 nr 21 poz. 117

Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

M.P. 1973 nr 56 poz. 314

Uchwała nr 281 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczości inwalidów.

Dz.U. 1973 nr 1 poz. 2

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie szczegółowych zadań, organizacji i postępowania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

Dz.U. 1971 nr 19 poz. 189

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1971 r. w sprawie udzielania świadczeń przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom przebywającym w zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów.

Dz.U. 1970 nr 5 poz. 40

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 lutego 1970 r. w sprawie zakładowych ośrodków rehabilitacji przemysłowej.

M.P. 1968 nr 21 poz. 139

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie współdziałania pomiędzy wydziałami zdrowia i opieki społecznej a wydziałami zatrudnienia prezydiów rad narodowych.

M.P. 1968 nr 21 poz. 138

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie kontroli warunków pracy i prawidłowości zatrudnienia inwalidów w zakładach pracy.

M.P. 1968 nr 21 poz. 137

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie zasad i trybu opracowywania planów zatrudnienia inwalidów.

Dz.U. 1967 nr 20 poz. 88

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie planowego zatrudniania inwalidów.

Dz.U. 1959 nr 27 poz. 170

Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy.

Dz.U. 1959 nr 12 poz. 70

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP