Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  zgromadzenia:
 
< powrót
 
Dz.U. 2017 poz. 579

Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

M.P. 2017 poz. 265

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2017 r. sygn. akt Kp 1/17

Dz.U. 2015 poz. 1485

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

Dz.U. 2015 poz. 238

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

Dz.U. 2015 poz. 28

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 1327

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r. sygn. akt K 44/12

Dz.U. 2013 poz. 397

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Dz.U. 2012 poz. 1115

Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

M.P. 2004 nr 48 poz. 826

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2004 r. sygn. akt KP 1/04

Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136

Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Dz.U. 1999 nr 41 poz. 412

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

M.P. 1997 nr 38 poz. 370

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego.

Dz.U. 1996 nr 59 poz. 273

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie lubelskim.

Dz.U. 1996 nr 59 poz. 272

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie kieleckim.

Dz.U. 1996 nr 59 poz. 271

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach koszalińskim i szczecińskim.

M.P. 1996 nr 7 poz. 75

Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Narodowego - Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 1996 nr 1 poz. 1

Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 23 grudnia 1995 r. - Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej.

M.P. 1995 nr 65 poz. 707

Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZ.U. 1994 nr 82 poz. 380

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania, trybu postępowania i organów właściwych w tych sprawach.

Dz.U. 1994 nr 39 poz. 148

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1994 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach oraz art. 54 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym i art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Dz.U. 1993 nr 73 poz. 345

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 1993 r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania, trybu postępowania i organów właściwych w tych sprawach.

Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385

Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.

Dz.U. 1990 nr 51 poz. 297

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach.

Dz.U. 1987 nr 17 poz. 104

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 25 maja 1987 R. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

Dz.U. 1985 nr 42 poz. 201

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym.

Dz.U. 1985 nr 36 poz. 167

Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.

Dz.U. 1984 nr 1 poz. 1

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji, Spraw Wewnętrznych oraz Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 29 grudnia 1983 r. w sprawie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

Dz.U. 1983 nr 71 poz. 318

Ustawa z dnia 21 grudnia 1983 r. o zmianie niektórych ustaw wprowadzających reformę gospodarczą.

Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176

Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. 1983 nr 5 poz. 33

Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym.

Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113

Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym.

Dz.U. 1982 nr 4 poz. 28

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 stycznia 1982 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania obowiązków uzyskiwania zezwoleń na zwoływanie i odbywanie zgromadzeń, organizowanie publicznych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz przeprowadzanie zbiórek publicznych w czasie obowiązywania stanu wojennego, a także wyłączenia niektórych rodzajów zgromadzeń od obowiązku uzyskiwania zezwoleń.

Dz.U. 1980 nr 1 poz. 1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.

M.P. 1964 nr 80 poz. 377

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1964 r. w sprawie zasad uczestniczenia żołnierzy w zgromadzeniach organizowanych poza wojskiem.

Dz.U. 1962 nr 32 poz. 155

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie wyłączenia niektórych zgromadzeń spod przepisów ustawy o zgromadzeniach.

Dz.U. 1962 nr 20 poz. 89

Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach.

Dz.U. 1939 nr 88 poz. 559

Rozporządzenie wyjątkowe Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1939 r. o urządzaniu zgromadzeń i imprez połączonych ze skupieniem się ludności.

Dz.U. 1936 nr 29 poz. 235

Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o uchyleniu ustawy z dnia 11 marca 1850 r., dotyczącej zobowiązania gmin do odszkodowania straty, powstałej przy zbiegowiskach publicznych.

Dz.U. 1934 nr 56 poz. 497

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 czerwca 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o wykonaniu prawa o publicznych przedsięwzięciach rozrywkowych.

Dz.U. 1932 nr 48 poz. 451

Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 kwietnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zwoływania, przewodniczenia i uczestnictwa osób wojskowych w zgromadzeniach.

Dz.U. 1922 nr 66 poz. 594

Ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. w sprawie wolności zgromadzeń przedwyborczych.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP