Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  ślubowanie:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 221

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych

Dz.U. 2015 poz. 133

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dz.U. 2013 poz. 427

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dz.U. 2011 nr 155 poz. 925

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzecznikach patentowych

Dz.U. 2011 nr 117 poz. 679

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Dz.U. 2011 nr 42 poz. 222

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Dz.U. 2004 nr 163 poz. 1712

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Biurze Ochrony Rządu

Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1507

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U. 2002 nr 79 poz. 719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

M.P. 2002 nr 35 poz. 551

Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu, formy i ceremoniału nadania stopnia dyplomatycznego oraz składania ślubowania przez członka personelu dyplomatyczno-konsularnego.

Dz.U. 2001 nr 114 poz. 1227

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1071

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.

Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U. 2001 nr 49 poz. 509

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.

Dz.U. 2001 nr 27 poz. 298

Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

Dz.U. 2000 nr 48 poz. 552

Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

M.P. 1997 nr 58 poz. 558

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P. 1997 nr 37 poz. 367

Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania w Urzędzie Ochrony Państwa.

Dz.U. 1996 nr 89 poz. 402

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej.

Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350

Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

M.P. 1996 nr 43 poz. 419

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1974 nr 25 poz. 150

Rozporządzenie Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Kultury i Sztuki, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Zdrowia i Opieki Społecznej, Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 18 czerwca 1974 r. w sprawie składania ślubowania przy pierwszym mianowaniu na stanowisko nauczyciela akademickiego.

Dz.U. 1960 nr 22 poz. 131

Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Oświaty, Spraw Zagranicznych oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 30 marca 1960 r. w sprawie brzmienia i trybu składania ślubowania przez osoby powołane na stanowiska pracowników nauki w szkołach wyższych.

M.P. 1954 nr 118 poz. 1659

Uchwała Rady Państwa z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie ślubowania radnych wojewódzkich, powiatowych, miejskich i dzielnicowych rad narodowych oraz rad narodowych osiedli.

Dz.U. 1928 nr 86 poz. 758

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 sierpnia 1928 r. w sprawie wykonania art. 7 i 98 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP