Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  środki płatnicze:
 
< powrót
 
Dz.U. 2014 poz. 1068

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków

Dz.U. 2013 poz. 1084

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków

Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1611

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków

Dz.U. 2007 nr 217 poz. 1616

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wysokości środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić posiadanie tych środków

Dz.U. 2007 nr 126 poz. 875

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków

Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1322

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu

Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1321

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania

Dz.U. 2004 nr 50 poz. 481

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1277

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu.

Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1276

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania.

Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1670

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1669

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1568

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.

Dz.U. 1999 nr 3 poz. 11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej oraz rodzajów dokumentów stwierdzających uprawnienie do wywozu, wysyłania lub przekazywania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także przypadków, w których dokumenty takie nie są wymagane.

Dz.U. 1998 nr 111 poz. 707

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad dysponowania przez skazanych posiadanymi przedmiotami wartościowymi i środkami pieniężnymi oraz wysokości otrzymywanych kwot pieniężnych wolnych od egzekucji.

Dz.U. 1998 nr 90 poz. 574

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wielkości środków niezbędnych do pokrycia kosztów wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz szczegółowych zasad dokumentowania ich posiadania.

Dz.U. 1938 nr 95 poz. 642

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1938 r. ustalające termin, od którego waluta czeska przestaje być prawnym środkiem płatniczym na ziemiach, odzyskanych w listopadzie 1938 r. w Czadeckiem, w Jaworzynie Spiskiej, w Pieninach, w dolinie Popradu oraz w źródłowisku Udawy.

M.P. 1937 nr 6 poz. 8

Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1936 r., ustalające dalszą listę agentów dewizowych, uprawnionych do handlu zagranicznymi środkami płatniczymi.

M.P. 1936 nr 113 poz. 202

Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. ustalające listę agentów dewizowych, uprawnionych do handlu zagranicznemi środkami płatniczemi.

M.P. 1936 nr 113 poz. 201

Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1936 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznemi środkami płatniczemi.

M.P. 1936 nr 102 poz. 187

Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1936 r. ustalające dalszą listę przedsiębiorstw bankowych, uprawnionych do handlu zagranicznemi środkami płatniczemi

Dz.U. 1936 nr 67 poz. 488

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 sierpnia 1936 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi.

Dz.U. 1936 nr 57 poz. 419

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1936 r. o obrocie pieniężnym z zagranicą oraz o obrocie zagranicznemi i krajowemi środkami płatniczemi.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP