Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  świadkowie:
 
< powrót
 
Dz.U. 2016 poz. 1869

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

Dz.U. 2015 poz. 1408

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

Dz.U. 2015 poz. 490

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

Dz.U. 2015 poz. 21

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Dz.U. 2012 poz. 1101

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 72 poz. 389

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2011 r. sygn. akt SK 13/08

M.P. 2011 nr 71 poz. 707

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy — Ordynacja podatkowa

Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1049

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie

Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1024

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

Dz.U. 2002 nr 69 poz. 641

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

Dz.U. 2001 nr 54 poz. 566

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Dz.U. 2000 nr 65 poz. 774

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.

Dz.U. 1999 nr 73 poz. 821

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.

Dz.U. 1998 nr 111 poz. 706

Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwienia niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników procesu karnego z powodu choroby.

Dz.U. 1995 nr 130 poz. 634

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zawierających wiadomości o świadku, którego dane umożliwiające ujawnienie tożsamości podlegają zachowaniu w tajemnicy, oraz sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.

M.P. 1995 nr 35 poz. 417

Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie należności świadków, biegłych i specjalistów w postępowaniu kontrolnym.

Dz.U. 1991 nr 36 poz. 159

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.

Dz.U. 1990 nr 48 poz. 284

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.

Dz.U. 1982 nr 11 poz. 88

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1982 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.

Dz.U. 1960 nr 38 poz. 229

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1960 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 445

Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.

Dz.U. 1949 nr 15 poz. 99

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. o należnościach świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1945 nr 33 poz. 197

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. o należnościach świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1932 nr 114 poz. 944

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o należnościach świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1930 nr 39 poz. 349

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach świadków, biegłych i tłumaczów w sprawach karnych.

Dz.U. 1929 nr 77 poz. 580

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 10 listopada 1929 r. o należnościach świadków, biegłych i tłumaczów w sprawach karnych.

Dz.U. 1929 nr 47 poz. 389

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 25 czerwca 1929 r. o należnościach świadków, biegłych i tłumaczów w sprawach karnych.

Dz.U. 1929 nr 47 poz. 383

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie formy zapewnienia w postępowaniu karnem przez świadków, biegłych, tłumaczów i przysięgłych zgodnego z prawem spełnienia ich obowiązku.

Dz.U. 1927 nr 22 poz. 172

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 1927 r. zmieniające rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wynagrodzenia członków Komisji Ankietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany, a także wyznaczonych do udziału w jej pracach delegatów Rządu oraz wzywanych przez nią świadków i rzeczoznawców.

Dz.U. 1927 nr 8 poz. 57

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wynagrodzenia członków Komisji Ankietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany, a także wyznaczonych do udziału w jej pracach delegatów Rządu oraz wzywanych przez nią świadków i rzeczoznawców.

Dz.U. 1926 nr 36 poz. 229

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 10 marca 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzeń o wynagrodzeniu funkcjonarjuszów państwowych oraz wojskowych wzywanych w charakterze świadków w postępowaniu karno-sądowem.

Dz.U. 1924 nr 106 poz. 964

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 22 października 1924 r. w sprawie wynagrodzenia osób wojskowych, wzywanych w charakterze świadków w postępowaniu karno-sądowem na obszarze mocy obowiązującej austrjackiej ustawy o postępowaniu karnem.

Dz.U. 1924 nr 106 poz. 963

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 22 października 1924 r. o taryfie wynagrodzenia świadków w sprawach karnych na obszarze mocy obowiązującej austrjackiej ustawy o postępowaniu karnem z 1873 r.

Dz.U. 1924 nr 106 poz. 962

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 22 października 1924 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1920 r. o wynagrodzeniu świadków, znawców i tłumaczów w postępowaniu karnem.

Dz.U. 1922 nr 108 poz. 1004

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmian ustawy o opłatach świadków i znawców w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dz.U. 1921 nr 13 poz. 74

Ustawa z dnia 21 stycznia 1921 r. w przedmiocie zmiany ustawy o opłatach świadków i znawców w byłej dzielnicy pruskiej.

Dz.U. 1920 nr 75 poz. 515

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 7 sierpnia 1920 r. w przedmiocie wynagrodzenia świadków, znawców i tłumaczów w postępowaniu karnem.

< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP