Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  kodeks postępowania cywilnego:
 
< powrót
 
1 - 100 z 237    Następne >Dz.U. 2016 poz. 637

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe

Dz.U. 2016 poz. 623

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dz.U. 2016 poz. 437

Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2016 poz. 436

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

Dz.U. 2016 poz. 435

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

Dz.U. 2016 poz. 416

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2016 poz. 394

Ustawa z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2016 poz. 269

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2015 poz. 1791

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2015 r. sygn. akt SK 9/13

Dz.U. 2015 poz. 1783

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

Dz.U. 2015 poz. 1776

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

Dz.U. 2015 poz. 1673

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2015 r. sygn. akt SK 63/12

Dz.U. 2015 poz. 1643

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku

Dz.U. 2015 poz. 1635

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1634

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1595

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Dz.U. 2015 poz. 1587

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dz.U. 2015 poz. 1567

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1527

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt SK 21/14

Dz.U. 2015 poz. 1505

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

Dz.U. 2015 poz. 1419

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1418

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

Dz.U. 2015 poz. 1311

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1240

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Dz.U. 2015 poz. 1222

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2015 poz. 1199

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dz.U. 2015 poz. 1137

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 1062

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2015 poz. 978

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne

Dz.U. 2015 poz. 723

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2015 poz. 539

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 389

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2015 poz. 359

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2015 poz. 218

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 4

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 2

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dz.U. 2014 poz. 1924

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 1741

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Dz.U. 2014 poz. 1626

Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 1603

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Dz.U. 2014 poz. 1585

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

Dz.U. 2014 poz. 1296

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dz.U. 2014 poz. 1161

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 1092

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

Dz.U. 2014 poz. 1091

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2014 poz. 945

Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2014 poz. 894

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2014 poz. 435

Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2014 poz. 379

Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 293

Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2014 poz. 246

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2014 poz. 217

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2014 poz. 101

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2013 poz. 1513

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Dz.U. 2013 poz. 1428

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2013 r. sygn. akt SK 14/13

Dz.U. 2013 poz. 1427

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2013 r. sygn. akt SK 14/11

Dz.U. 2013 poz. 1350

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2013 poz. 1131

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Dz.U. 2013 poz. 880

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2013 poz. 859

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

Dz.U. 2013 poz. 654

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2013 poz. 218

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2013 poz. 142

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 stycznia 2013 r. sygn. akt SK 18/11

Dz.U. 2013 poz. 135

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dz.U. 2012 poz. 1445

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2012 poz. 1254

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt SK 20/11

Dz.U. 2012 poz. 1225

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Dz.U. 2012 poz. 1148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2012 poz. 1104

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 2012 r. sygn. akt SK 4/11

Dz.U. 2012 poz. 942

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych

Dz.U. 2012 poz. 758

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2012 poz. 450

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2012 poz. 443

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

Dz.U. 2012 poz. 292

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2012 r. sygn. akt P 39/10

Dz.U. 2012 poz. 148

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2012 poz. 11

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości

Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1391

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1381

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1342

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy — Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1046

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego

Dz.U. 2011 nr 153 poz. 912

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt SK 49/08

Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dz.U. 2011 nr 144 poz. 854

Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2011 nr 138 poz. 807

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2011 nr 138 poz. 806

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2011 nr 129 poz. 735

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Dz.U. 2011 nr 109 poz. 640

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt P 38/08

Dz.U. 2011 nr 105 poz. 621

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2011 r. sygn. akt SK 11/09

Dz.U. 2011 nr 99 poz. 577

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej

Dz.U. 2011 nr 92 poz. 531

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2011 nr 87 poz. 482

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Dz.U. 2011 nr 85 poz. 458

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1435

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt K 13/07

Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1418

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt K 19/06

Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1307

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1277

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Dz.U. 2010 nr 155 poz. 1037

Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018

Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 724

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 38/09

Dz.U. 2010 nr 108 poz. 684

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego

1 - 100 z 237    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP