Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż 

  wekslowe prawo:
 
< powrót
 
1 - 100 z 114    Następne >Dz.U. 2017 poz. 1508

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

Dz.U. 2016 poz. 1574

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

Dz.U. 2016 poz. 160

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wekslowe

Dz.U. 2015 poz. 1830

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2015 poz. 978

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne

Dz.U. 2006 nr 73 poz. 501

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U. 2004 nr 32 poz. 278

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1368

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1996 nr 63 poz. 295

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

Dz.U. 1995 nr 114 poz. 549

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1995 r. w sprawie warunków i trybu udzielania poręczeń i gwarantowania spłaty ze środków budżetu państwa kredytu bankowego oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia i gwarantowania.

M.P. 1995 nr 16 poz. 197

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

Dz.U. 1995 nr 7 poz. 33

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U. 1994 nr 140 poz. 794

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia wartości robót budowlanych, co do których konieczne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy, oraz form tego zabezpieczenia.

Dz.U. 1994 nr 134 poz. 701

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych.

Dz.U. 1994 nr 126 poz. 620

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U. 1994 nr 58 poz. 239

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych.

M.P. 1994 nr 24 poz. 195

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie wysokości oprocentowania, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz określenia rodzajów mierników wartości przy rozkładaniu na raty należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

M.P. 1994 nr 18 poz. 133

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1994 r. w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1994 r.

Dz.U. 1994 nr 16 poz. 53

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez osoby uprawnione do osobnej kwatery stałej.

M.P. 1994 nr 6 poz. 54

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie zakresu i warunków wykonywania przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska niektórych czynności bankowych.

Dz.U. 1994 nr 4 poz. 17

Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Dz.U. 1993 nr 40 poz. 185

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie warunków i trybu udzielania poręczeń spłaty ze środków budżetu państwa kredytu bankowego oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia.

Dz.U. 1991 nr 121 poz. 534

Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie rodzaju i wysokości zabezpieczenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej.

Dz.U. 1990 nr 50 poz. 295

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

M.P. 1990 nr 16 poz. 125

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli.

Dz.U. 1990 nr 1 poz. 4

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U. 1989 nr 50 poz. 301

Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 sierpnia 1989 r. zmieniające niektóre rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o łączności.

Dz.U. 1989 nr 4 poz. 21

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe.

Dz.U. 1986 nr 32 poz. 157

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 lipca 1986 r. w sprawie ordynacji pocztowej.

Dz.U. 1985 nr 17 poz. 76

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1985 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.

M.P. 1983 nr 27 poz. 151

Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie dystrybucji i sprzedaży znaków wartościowych.

Dz.U. 1979 nr 3 poz. 10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U. 1978 nr 12 poz. 55

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1978 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U. 1977 nr 18 poz. 75

Oświadczenie Rządowe z dnia 22 kwietnia 1977 r. w sprawie uczestnictwa Bahama w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r.

Dz.U. 1973 nr 21 poz. 122

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r. o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U. 1972 nr 20 poz. 150

Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Tonga w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz w Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.

Dz.U. 1971 nr 26 poz. 248

Oświadczenie Rządowe z dnia 2 października 1971 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.

Dz.U. 1969 nr 13 poz. 95

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Dz.U. 1968 nr 13 poz. 76

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 kwietnia 1968 r. w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.

Dz.U. 1967 nr 33 poz. 165

Oświadczenie Rządowe z dnia 14 lipca 1967 r. w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r., oraz w Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, sporządzonej w Genewie dnia 19 marca 1931 r.

Dz.U. 1965 nr 46 poz. 294

Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 1965 r. w sprawie przystąpienia Ugandy do Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych, podpisanej wraz z Protokołem w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r.

Dz.U. 1965 nr 45 poz. 282

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1965 r. w sprawie sporządzenia protestów weksli przez urzędy pocztowe.

Dz.U. 1965 nr 6 poz. 34

Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1965 r. dotyczące przystąpienia Węgier do Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r.

Dz.U. 1955 nr 17 poz. 101

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 1955 r. o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych.

M.P. 1952 nr 85 poz. 1342

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 1952 r. w sprawie zasad postępowania co do złożonych przed dniem 9 maja 1945 r. depozytów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów.

Dz.U. 1951 nr 47 poz. 344

Dekret z dnia 6 września 1951 r. o likwidacji złożonych przed dniem 9 maja 1945 r. depozytów i zastawów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów.

Dz.U. 1947 nr 5 poz. 24

Dekret z dnia 9 stycznia 1947 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.

Dz.U. 1946 nr 4 poz. 32

Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużenia terminów prawa wekslowego i czekowego.

Dz.U. 1945 nr 27 poz. 163

Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.

Dz.U. 1945 nr 3 poz. 7

Dekret z dnia 14 stycznia 1945 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.

Dz.U. 1939 nr 72 poz. 488

Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na Nowe Hebrydy Konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.

Dz.U. 1939 nr 12 poz. 69

Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg terytoriów brytyjskich konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.

Dz.U. 1938 nr 38 poz. 326

Oświadczenie Rządowe z dnia 11 maja 1938 r. o uchyleniu przez Francję jednego z zastrzeżeń zgłoszonych przy przystąpieniu do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych.

Dz.U. 1937 nr 77 poz. 565

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 1937 r. w sprawie przyjęcia ograniczenia zgłoszonego przez Wolne Państwo Irlandii przy przystąpieniu do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.

Dz.U. 1937 nr 56 poz. 448

Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lipca 1937 r. w sprawie uchylenia przez Szwajcarię zastrzeżeń zawieszających skutki ratyfikacji konwencyj wekslowych z dnia 7 czerwca 1930 r. i czekowych z dnia 19 marca 1931 r.

Dz.U. 1937 nr 26 poz. 180

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r., dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.

Dz.U. 1937 nr 26 poz. 179

Konwencja dotycząca opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.

Dz.U. 1937 nr 26 poz. 178

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 marca 1937 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r., o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych oraz złożenia dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.

Dz.U. 1937 nr 26 poz. 177

Konwencja o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.

Dz.U. 1937 nr 26 poz. 176

Oświadczenie Rządowe z dnia 18 marca 1937 r. o przystąpieniu Polski i szeregu innych Państw do konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych i o złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.

Dz.U. 1937 nr 26 poz. 175

Konwencja w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych.

Dz.U. 1937 nr 24 poz. 161

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1926 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.

Dz.U. 1936 nr 90 poz. 625

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1936 r. o niszczeniu odpisów protestów weksli i czeków.

Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282

Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe.

Dz.U. 1927 nr 58 poz. 508

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1927 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U. 1927 nr 58 poz. 507

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1927 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U. 1927 nr 46 poz. 417

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1927 r. w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe.

Dz.U. 1927 nr 15 poz. 113

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lutego 1927 r. w sprawie urzędowych blankietów wekslowych.

Dz.U. 1927 nr 10 poz. 84

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1927 r. w sprawie urzędowych blankietów wekslowych.

Dz.U. 1927 nr 3 poz. 16

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1926 r. w sprawie opłat stemplowych od weksli, obowiązujące na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U. 1926 nr 61 poz. 358

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U. 1926 nr 61 poz. 357

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1926 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U. 1925 nr 127 poz. 908

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1925 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U. 1925 nr 127 poz. 907

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1925 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U. 1925 nr 109 poz. 775

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 września 1925 r. w sprawie urzędowych blankietów wekslowych z tekstem.

Dz.U. 1925 nr 29 poz. 204

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1925 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U. 1925 nr 29 poz. 203

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1925 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U. 1925 nr 26 poz. 190

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 marca 1925 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie wekslowem.

Dz.U. 1925 nr 16 poz. 112

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 lutego 1925 r. w sprawie protestowania weksli przesyłanych w zleceniach pocztowych.

Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1005

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1004

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 r. o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U. 1924 nr 100 poz. 926

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie wekslowem.

Dz.U. 1924 nr 50 poz. 515

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 maja 1924 r. w przedmiocie blankietów wekslowych w walucie złotowej.

Dz.U. 1924 nr 8 poz. 78

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1924 r. w przedmiocie blankietów wekslowych.

Dz.U. 1923 nr 133 poz. 1100

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U. 1923 nr 109 poz. 863

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 października 1923 r. w przedmiocie blankietów wekslowych.

Dz.U. 1923 nr 64 poz. 498

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1923 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U. 1923 nr 8 poz. 53

Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1922 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 13 maja 1922 r. w przedmiocie opłat stemplowych od weksli.

Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1036

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1922 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1035

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1922 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 420

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1922 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 419

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1922 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U. 1922 nr 38 poz. 318

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 maja 1922 r. w przedmiocie blankietów wekslowych.

Dz.U. 1922 nr 38 poz. 317

Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu celem wykonania ustawy z dnia 26 października 1921 r. o opłatach stemplowych od weksli.

Dz.U. 1922 nr 38 poz. 314

Ustawa z dnia 24 marca 1922 r. w przedmiocie zmiany art. 17 ustawy z dnia 26 października 1921 r. o opłatach stemplowych od weksli.

Dz.U. 1922 nr 38 poz. 313

Ustawa z dnia 26 października 1921 r. o opłatach stemplowych od weksli.

Dz.U. 1921 nr 106 poz. 776

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U. 1921 nr 106 poz. 775

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U. 1921 nr 51 poz. 316

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Lubelskiego.

Dz.U. 1921 nr 51 poz. 315

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1921 r. w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego.

1 - 100 z 114    Następne >
< powrót do góry
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP